Přejít k obsahu


Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi

Citace:
BERNÁ, L., BUŘIČOVÁ, I., DZHYNDZHOLIIA, G., KUCHAŘOVÁ, B., MADIJEVA, G., SUPRUN, V., MENCLOVÁ, L., SLÁMOVÁ, B., ŤOUPALOVÁ, K., VALOVÁ, L. Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, 107 s. ISBN: 978-80-261-0589-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Potential of Linguoculturological Topics with Possible Use in School Practice
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Bc. Lucie Berná , Mgr. Jiřina Svobodová CSc. , Bc. Irina Buřičová , Gigla Dzhyndzholiia , Bc. Blanka Kuchařová , Gulmira Madijeva , Vasilij Suprun , Bc. Lenka Menclová , Bc. Barbora Slámová , Bc. Karolína Ťoupalová , Doc. Liudmila Valová CSc.
Abstrakt CZ: Sborník vznikl díky projektu Studentské vědecké konference 2015, číslo projektu SVK1-2015-01 „Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi“; konference se uskutečnila 19.5.2015 na FPE ZČU v Plzni. Cílem jednotlivých vystoupení bylo postižení kulturologického potenciálu dílčích témat, zhodnocení poznatků, jejich porovnání s vlastními závěry, nastínění možnosti či předložení konkrétních námětů pro využití materiálu ve školní praxi s přihlédnutím k mezipředmětovým vztahům. Byla představena témata spojená s kulturou, zvyky, tradicemi, jazykovým potenciálem, hlavním zdrojem byly prakticko-didaktické části čerstvě zpracovaných a v den konání konference dosud neobhájených diplomových prací (obhajoby proběhly 28.5.2015). Sborník obsahuje statě studentek navazujícího magisterského studia oboru ruský jazyk – anglický jazyk pro 2.st. ZŠ (L.Berná, I.Buřičová, B.Kuchařová, L.Menclová, B.Slámová, K.Ťoupalová), jsou zahrnuty rovněž odborné příspěvky českých a ruských lingvistů týkající se široké lingvokulturologické problematiky .
Abstrakt EN: The collection was created thanks to the project of Students´ Academic Conference 2015, project number SVK1-2015-01 "Potential of Linguoculturological Topics with Possible Use in School Practice "; the conference was held on 19 May 2015 at the Faculty of Education, UWB, in Pilsen. The goal of each performance was to involve the culturological potential of the sub-themes, evaluation of findings, their comparison with their own conclusions, outlining an option or submission of concrete suggestions for using the material in the school practice with regard to the relations among. There were presented topics related to culture, customs, traditions, language potential. The main source of the practical-didactic part was a freshly processed master theses, which had not been defended on the day of the conference (the defenses held on 28 May 2015). The collection includes essays of students of the Master's Degree in Russian language and English language for Primary School (L. Berná, I. Buřičová, B. Kuchařová, L. Menclová, B. Slámová, K. Ťoupalová), there are also included expert contributions of Czech and Russian linguists on a wide linguoculturological issue.
Klíčová slova

Zpět

Patička