Přejít k obsahu


Dál a dál za Herkulovy sloupy: přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda

Citace:
ČERNÁ, J. Dál a dál za Herkulovy sloupy: přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda. 1. vyd. Praha : Triton, 2016, 159 s. ISBN: 978-80-7553-121-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Beyond the Pillars of Hercules: Natural Secrets of the New World and Spanish Renaissance Philosophy and Science
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Triton
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem publikace je představit takové aspekty španělského renesančního filosofického a vědeckého myšlení, které se utvářely v odpovědi na konfrontaci s radikální jinakostí Nového světa a které lze zároveň považovat za charakteristické pro konstituování novověké vědy. Konkrétně se věnuje třem problémovým okruhům: specifikům kritického přehodnocování vztahu k antické intelektuální tradici, tématu lidské důstojnosti a gnozeologického optimismu jako předpokladu i důsledku nových objevů a mocenskému pojetí vědění, umožňujícímu člověku nastolení „vlády nad přírodou“. Cílem práce je ukázat, že výše zmíněná témata, ačkoli jsou standardně spojována až s tzv. novou vědou 17. století, byla intenzivně artikulována již v souvislosti s poznáváním Nového světa a stala se nejen součástí španělských filosofických pojednání, ale též dalších, tematicky i žánrově diverzifikovaných diskursů.
Abstrakt EN: The intention of this publication is to present those aspects of the Spanish Renaissance philosophical and scientific thought, which arose in the confrontation with the radical otherness of the New World, and which can also be considered as characteristic for the constitution of modern science. Specifically, the monograph focuses on three problem areas: a critical reappraisal of the relationship to the ancient intellectual tradition, the theme of human dignity and epistemological optimism as a prerequisite and consequence of new discoveries and the concept of knowledge that enables human "dominion over nature".
Klíčová slova

Zpět

Patička