Přejít k obsahu


Svolání valné hromady akciové společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva

Citace:
DVOŘÁK, T. Svolání valné hromady akciové společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva. In Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 150-177. ISBN: 978-80-8152-363-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Convening of the General Meeting of the joint-stock company after the recodification of Czech commercial law
Rok vydání: 2015
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať pojednává o problematice svolání valné hromady akciové společnosti po přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Zvláštní pozornost je věnována změnám, jež nová právní úprava přinesla.
Abstrakt EN: Resume This paper discusses the issue of convening the general meeting of joint stock company after the adoption of Act no. 90/2012 Coll., on Commercial companies and Cooperatives (Business Corporations Act), which came into effect on 1 January 2014. Special attention is given to the changes that the new legislation brought.
Klíčová slova

Zpět

Patička