Přejít k obsahu


Simulační model lakovací linky

Citace:
ULRYCH, Z., ŠIMON, M. Simulační model lakovací linky. Christ car wash s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation model fo the paint line
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Christ car wash s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva obsahuje základní popis chování systému lakovny. Je popsáno chování jednotlivých pracovišť, logika a chování systému dopravy mezi pracovišti i v rámci pracovišť. Taktéž jsou popsány potřebné technologické postupy pro jednotlivé typy výrobků. Veškerý popis je udělán z pohledu potřeb pro vytvoření diskrétního simulačního modelu. Na vytvořeném simulačním modelu bylo ověřováno několik různých plánů výroby s různým nastavením modelovaného systému. Na základě provedených simulačních experimentů byly provedeny závěry a doporučení.
Abstrakt EN: The report contains a description of the behavior of the paint shop. It describes the behavior of individual departments, logic and behavior of the transport system in the workplace and within workplaces. It also describes the necessary technological procedures for different types of products. All descriptions is done from the perspective of the needs for the creation of discrete simulation model. The created simulation model was verified by several different production plans with different settings modeled system. Based on the simulation experiments were carried out conclusions and recommendations.
Klíčová slova

Zpět

Patička