Přejít k obsahu


Blood flow simulations in patient-specific aorto-coronary bypass models: The role of boundary conditions

Citace:
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Blood flow simulations in patient-specific aorto-coronary bypass models: The role of boundary conditions. In ICCB 2015 - VI International Conference on Computational Bioenegineering. Barcelona: 2015. s. 1-12.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Blood flow simulations in patient-specific aorto-coronary bypass models: The role of boundary conditions
Rok vydání: 2015
Místo konání: Barcelona
Autoři: Ing. Alena Jonášová Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík Ph.D.
Abstrakt CZ: Díky souvislosti mezi hemodynamikou a omezenou životností některých implantovaných cévních štěpů mohou numerické simulace proudění krve v reálných modelech bypassů poskytnout cenný pohled na problematiku spojenou se selháním tohoto typu cévních náhrad. Ovšem pro získání hodnověrných výsledků je nutné výpočty realizovat pro fyziologicky korektní okrajové podmínky. V této souvislosti je v této práci analyzována a diskutována aplikace několika vybraných výstupních okrajových podmínek (konstantní tlak, Windkessel model a lumped/0D koronární model) včetně jejich vlivu na kvalitu vypočtených proudových polí a rozložení smykového napětí (WSS, OSI) v relevantních částech dvou vybraných aorto-koronárních bypassů.
Abstrakt EN: Computer simulations of bypass hemodynamics can provide a valuable insight into the problem of graft failures, considering the close relationship between the hemodynamics and the patency and overall performance of implanted bypass grafts. However, to be able to reliably predict flow changes brought about by implanted bypass grafts, numerical simulations have to be carried out for physiologically-correct boundary conditions. In this regard, the paper demonstrates how various outlet boundary conditions (constant outlet pressure, Windkessel model and lumped parameter coronary model) can affect the quality of computed blood flow and wall shear stress distributions in relevant parts of two patient-specific aorto-coronary bypass models.
Klíčová slova

Zpět

Patička