Přejít k obsahu


Economic Impact of Events in Destination

Citace:
JANEČEK, P. Economic Impact of Events in Destination. In Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 293-299. ISBN: 978-80-7435-633-9 , ISSN: 2464-6059
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Economic Impact of Events in Destination
Rok vydání: 2016
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Stále se organizuje více festivalů na celém světě. Ve velkých městech a také ve vesnicích jsou všichni přesvědčeni o mnohých benefitech, které přinášejí na lokální i národní úrovni. Festivaly a eventy mají rostoucí význam v odvětví cestovního ruchu, obzvláště v rovině regionů, kde jsou zdroje pro růst hrubého regionálního produktu více limitovány než je tomu v metropolitních oblastech. Pro správné pochopení tohoto významu je nutné sestavit metodologii pro ověření dopadů eventů. Tento příspěvek pojednává o ekonomickém dopadu programu Evropské hlavní město kultury 2015. V rámci výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření se vzorkem 1880 respondentů. Byly zjišťovány výdaje návštěvníků na devíti eventech zahrnutých v programu. Příspěvek porovnává průměrné výdaje a jejich strukturu. Nejvíce výdajů je spojeno s ubytováním a stravováním návštěvníků.
Abstrakt EN: More and more festivals are organized every year around the world, in big cities and villages alike, due to the numerous benefits they are perceived to bring at local and national levels. Festivals and events are increasingly important to the tourism industry, especially in regional areas, where the possible sources of gross regional product are more limited than in metropolitan areas. In recognition of this potential there is a need for a methodology for assessing such impacts. This paper deals with economic impacts of program of the European Capital of Culture 2015. It was conducted questionnaire survey with the sample 1880 answers. There is presented expenses of visitors of nine events included in program. Paper compares amount of expenses and theirs structure. Most money visitor spent for boarding and self-catering and accommodation.
Klíčová slova

Zpět

Patička