Přejít k obsahu


Optimization of mechanical properties of active structure and choice and placement of sensors and actuators

Citace:
ZAVŘEL, J., ŠIKA, Z., VALÁŠEK, M., BENEŠ, P., DUPAL, J. Optimization of mechanical properties of active structure and choice and placement of sensors and actuators. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 133-134. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of mechanical properties of active structure and choice and placement of sensors and actuators
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Autoři: J. Zavřel , Z. Šika , M. Valášek , P. Beneš , Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Abstrakt CZ: Cílem je optimalizovat návrh vybrané varianty vícestupňové struktury, která se skládá z lanově řízeného paralelního mechanizmu a aktivní struktury. Cílem optimalizace je rozšíření frekvenčního pásma pro zpětnovazební řízení koncového efektoru. Optimalizace je zaměřena na parametry mechanizmu, zejména jako jsou hmotnost a tuhost, a na výběr vhodných aktuátorů a senzorů a na výběr jejich správného umístění na mechanizmu. Analýza založená na Pareto množině je použita pro nalezení nejvhodnějších parametrů.
Abstrakt EN: The aim is to optimize the design of the chosen concept of a multi-level hierarchical structure consisting of a cable driven parallel mechanism and a superimposed active structure. The goal of the optimization is the widening of frequency bandwidth of the end-effector feedback motion control. The optimization is focused on mass and stiffness parameters of the mechanism and choosing of suitable sensors and actuators and their placement on the mechanism. The analysis based on the Pareto set is used for finding the most suitable parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička