Přejít k obsahu


Numerický model sestavy ložiskového stojanu. Statický a dynamický výpočet

Citace:
MORÁVKA, Š., ŠTUDENT, J., ADLEROVÁ, J. Numerický model sestavy ložiskového stojanu. Statický a dynamický výpočet. GTW BEARINGS, s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical model of bearings stand assembly. Static and dynamic calculation.
Rok vydání: 2015
Název zdroje: GTW BEARINGS, s.r.o.
Autoři: Dr. Ing. Štefan Morávka , Ing. Josef Študent , Jiřina Adlerová
Abstrakt CZ: Pro výpočet statických a dynamických vlastností navrhovaných ložiskových sestav byly využity software ANSYS a COSMOS/M založené na metodě konečných prvků (MKP). Byly vytvořeny detailní MKP modely stojanového, přírubového čelního a přírubového středového ložiska, resp. stavebnicového ložiskového systému. Pro zástupce každé modelové řady byla vypočítána statická tuhost v obou vertikálních směrech (nahoru a dolů) a v horizontálním radiálním směru (pro opačnou horizontální orientaci je výsledek symetrický). Tuhosti sestav stojanů jsou porovnatelné s tuhostí olejového filmu a slouží pro výpočet dynamického chování celé sestavy konkrétního rotačního stroje, případně pro ustavení rotoru. Dynamické vlastnosti ložiskových sestav jsou určeny jejich modálními vlastnostmi. Pro všechny tři modely byly provedeny modální analýzy - bylo vždy vypočítáno prvních deset vlastních tvarů a vlastních frekvencí. Tyto výsledky slouží pro posouzení vhodnosti použití (případně pro konstrukční úpravy) pro požadovaný rozsah otáček stroje. Konstrukce byly posouzeny i s ohledem na jejich statické a i dynamické namáhání. Výsledky získané oběma výpočetními software byly navzájem verifikovány a byla ověřena vhodnost použití těchto software pro další obdobné výpočty.
Abstrakt EN: For the calculations of static and dynamic characteristics of the bearings assemblies being designed the software ANSYS and COSMOS/M based on finite elements method (FEM) were employed. Detailed FEM models of pedestal, flanged frontal and flanged medial bearings, or more precisely, modular bearings system, have been created. A static stiffnesses in the both vertical directions (up and down) and in horizontal radial direction (for opposite horizontal orientation is result symmetrical) for the representatives of every model series were calculated. The stiffnesses of the bearings assemblies are comparable with stiffnesses of the bearing oil film and they are employed for the calculation of the whole rotary machine assembly dynamic behavior, eventually for adjustment of the impeller position. Dynamic properties of bearings assemblies are given by their modal characteristics. The modal analyses of all three models were performed, in every cases first ten mode shapes and natural frequencies nave been calculated. These results serve for assessment of the usage availability (eventually for constructional modification) for the required machine speed range. The structures designs have been explored as well as with regard to their static and dynamic stress loading. The results acquired by the both of computation software have been mutually verified and the usage applicability of these software for next analogical calculations has been proved.
Klíčová slova

Zpět

Patička