Přejít k obsahu


Numerický model provozu ložiska v různých provozních podmínkách

Citace:
MORÁVKA, Š., ŠTUDENT, J., ADLEROVÁ, J. Numerický model provozu ložiska v různých provozních podmínkách. GTW BEARINGS, s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical model of bearings run at various operating conditions.
Rok vydání: 2015
Název zdroje: GTW BEARINGS, s.r.o.
Autoři: Dr. Ing. Štefan Morávka , Ing. Josef Študent , Jiřina Adlerová
Abstrakt CZ: Posouzení dostatečnosti chlazení navrhovaných ložiskových sestav v extrémních podmínkách vychází z výpočtu přirozeného odvodu tepla. Pro tepelné výpočty byl použit software ANSYS, a pro teplo především COSMOS/M, založené na metodě konečných prvků (MKP). Byly vytvořeny detailní MKP modely stojanového, přírubového čelního a přírubového středového ložiska, resp. stavebnicového ložiskového systému, a stanoveny příslušné koeficienty přestupu tepla do okolí. Pro zástupce každé modelové řady byl počítán odvod tepla pro daný ztrátový výkon vzniklý hydrodynamickým třením v ložisku a pro dané podmínky okolí. Byly posouzeny možnosti a limity přirozeného chlazení ložiskových sestav, kdy teploty v ložisku zůstávají v provozně bezpečné oblasti i při přirozeném chlazení a kdy již je nutné použít nuceného oběhového chlazení, nebo případně dostačuje zvýšit pasivní odvod tepla žebrováním. Výsledky jsou rozšířitelné na celé modelové řady a na extrémní teplotní podmínky, kdy při vysokých teplotách okolí se hranice nutnosti použití oběhového chlazení posouvá k nižším ztrátovým výkonům ložisek a případně i naopak, kdy při extrémně nízkých teplotách je nutno alespoň pro rozběh s velmi viskózním mazivem (za dané teploty) použít ohřev ložiska.
Abstrakt EN: An assessment of cooling sufficiency of the designed bearings assemblies in extreme conditions results from the calculations of natural heat cooling. For the calculations of heat transfer the software ANSYS and for heat mainly COSMOS/M, both based on finite elements method (FEM) were employed. Detailed FEM models of pedestal, flanged frontal and flanged medial bearings, or more precisely, modular bearings system, have been created and the appropriate heat-transfer coefficients to the surroundings were set. Heat transfer for given dissipated power caused by hydrodynamic friction in bearing and given surroundings conditions for the representatives of every model series has been calculated. The possibilities and limits of natural cooling of bearing assemblies have been qualified, when temperature in bearing stays in operational safe area even at natural cooling and when already forced circular cooling is necessary to use, or, eventually only raising of passive heat transfer by ribbing would be sufficient. The acquired results are extendable on whole modeling series and on extreme temperature conditions, when at high surrounding temperature the limits of necessity to use circular cooling move to lower bearings power losses, and eventually, on the contrary, when at extremely low temperatures it is necessary to use warming - up of bearing, at least for its start with high viscosity lubricant (at given temperature).
Klíčová slova

Zpět

Patička