Přejít k obsahu


Numerický model MKP a výpočet přirozeného odvodu tepla.

Citace:
MORÁVKA, Š., ŠTUDENT, J., ADLEROVÁ, J. Numerický model MKP a výpočet přirozeného odvodu tepla.. GTW BEARINGS, s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical FEM model of natural heat transfer calculation.
Rok vydání: 2015
Název zdroje: GTW BEARINGS, s.r.o.
Autoři: Dr. Ing. Štefan Morávka , Ing. Josef Študent , Jiřina Adlerová
Abstrakt CZ: Pro výpočet přirozeného odvodu tepla z navrhovaných ložiskových sestav byl použit software ANSYS, a pro teplo především COSMOS/M, založené na metodě konečných prvků (MKP). Byly vytvořeny detailní MKP modely stojanového, přírubového čelního a přírubového středového ložiska, resp. stavebnicového ložiskového systému. Byl stanoven vývin ztrátového tepla hydrodynamickým třením v olejové vrstvě kluzného ložiska a stanoveny příslušné koeficienty přestupu tepla do okolí. Pro zástupce každé modelové řady bylo vypočítáno rozložení teplot za provozu při přirozeném chlazení, pole deformací vzniklé v důsledku teplotních dilatací a pole rozložení napjatosti vzniklé v důsledku dilatací. Byly posouzeny vhodnosti navržených konstrukcí z hlediska tepelného namáhání a jejich schopnost bezpečně odvést z prostoru ložiska vznikající teplo při daném ztrátovém výkonu. Výsledky jsou rozšířitelné na celé modelové řady.
Abstrakt EN: For the calculations of heat transfer out of the bearings assemblies being designed the software ANSYS and for heat mainly COSMOS/M, both based on finite elements method (FEM) were employed. Detailed FEM models of pedestal, flanged frontal and flanged medial bearings, or more precisely, modular bearings system, have been created. There was set out generation of dissipated heat power by hydrodynamic friction in oil layer of the slide bearing and were defined appropriate heat-transfer coefficients to the surroundings. The distribution of temperatures at natural cooling in the working condition, deformation field set in result of thermal dilatation and field of stress distribution caused by thermal dilatations for the representatives of every model series were calculated. The fitness of designed constructions in term of heat stresses and in term of their capability to safely transfer heat being generated at given power losses from out the bearing space have been qualified. The acquired results are extendable on whole modeling series.
Klíčová slova

Zpět

Patička