Přejít k obsahu


Cenný papír (§ 514-544)

Citace:
VÍTEK, J. Cenný papír (§ 514-544). In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1816-1938. ISBN: 978-80-7400-529-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Security (§ 514-544)
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: C. H. Beck
Autoři: JUDr. Jindřich Vítek Ph.D.
Abstrakt CZ: V komentáři je popsána právní úprava cenných papírů obsažená v novém občanském zákoníku, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Výklad analyzuje zejména novou výslovnou právní definici cenných papírů, dále pak zařazení cenných papírů do kategorie věcí a novou koncepci rozlišení mezi cennými papíry a zaknihovanými cennými papíry. Komentář se dále zabývá právní úpravou innominátních cenných papírů, zástavním právem k cenným papírům a přeměnou cenných papírů.
Abstrakt EN: The commentary describes the legislation securities included in the new Civil Code, which came into force on 1 January 2014. Interpretation of the analyzes in particular the new explicit legal definition of securities, as well as the inclusion of securities into the category of things and a new conception of the distinction between securities and book-entry securities papers. Comments also deals with legislation innominate securities lien on securities and conversion of securities.
Klíčová slova

Zpět

Patička