Přejít k obsahu


AUTOMATICKY GENEROVANÁ VRSTVA GIS ZOBRAZUJÍCÍ VÝSLEDKY ANALÝZY STAVU ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

Citace:
JANEČEK, P., KADERA, M., STŘELEC, M., ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, E., NOVÁK, O., MALÍK, O., ZÁBOJNÍK, J., SKÁLA, P., FIALÍK, O., NEVĚŘIL, M., PAČOVSKÝ, M., TUMA, J., FOJT, M., SVOBODA, J. AUTOMATICKY GENEROVANÁ VRSTVA GIS ZOBRAZUJÍCÍ VÝSLEDKY ANALÝZY STAVU ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Automatically generated GIS LAYER of the results of analysis of the state of the electricity grids
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Pontech s.r.o.
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Michal Kadera , Ing. Martin Střelec Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Ondřej Novák , Ing. Ondřej Malík , Ing. Jan Zábojník , Ing. Petr Skála , Ondřej Fialík , Matěj Nevěřil , Martin Pačovský , Jaroslav Tuma , Miloš Fojt , Jaromír Svoboda
Abstrakt CZ: Jedná se automaticky generovanou vrstvou GIS (GIS vrstva s výsledky analýz sítí), která periodicky analyzuje chod sítí s obnovitelnými zdroji a jejich výsledky zobrazuje jako vrstvu v GIS (Automaticky generovaná vrstva GIS zobrazující výsledky analýzy stavu elektrizační soustavy). V rámci řešení projektu BIOZE byla vytvořena řada softwarových nástrojů, které řeší určitou problematiku z oblasti elektrických sítí s důrazem na integraci obnovitelných zdrojů energie (OZE). Vytvořené nástroje mohou být použity samostatně nebo mohou být integrovány v podobě modulů do aplikací řešících komplexnější úlohy. V závěrečné etapě projektu pak byly vybrané softwarové nástroje navázány na geografický informační systém. Na základě dat z něj přenášených, je poté automaticky vypočten stav elektrizační soustavy, na jehož základě jsou vypočítány klíčové ukazatele pro vyhodnocení stavu elektrizační soustavy. S ohledem na významné zastoupení OZE je stav elektrizační soustavy popsán pravděpodobnostně, stejně tak klíčové ukazatele jsou definovány pomocí pravděpodobnostních popisů (např. value-at-risk hodnot). Výsledné řešení slouží především pro vyhodnocení vývojových scénářů, které mohou sloužit k analýze stávajícího stavu elektrizační soustavy či pro potřeby vyhodnocení plánovaných změn a rozvoje v elektrizační soustavě (např. další instalace OZE či změna typových denních diagramů odběratelů).
Abstrakt EN: This is an automatically generated layer GIS (GIS layer with the results of analyzes network), which periodically analyzes the operation of the network of renewable resources and the results displayed as a layer in GIS (automatically generated GIS layer showing the results of analysis of the state power grid). Software tools was created in the project BIOZE that help solve some issues in the field of electrical networks, with emphasis on the integration of renewable energy sources (RES). Developed tools can be used individually or can be integrated in the form of modules for solving complex tasks. In the final stage of the project were selected software tools tied to a geographic information system. Given the significant representation of the status of RES electricity system described probabilistically, key indicators are defined using probabilistic description (eg. Value-at-risk values). The resulting solution is primarily used to evaluate development scenarios that can be used to analyze the current state of the power system and the needs assessment of the planned changes and developments in the electricity grid (eg. the next installation of renewable energy or change the type of customers daily diagrams).
Klíčová slova

Zpět

Patička