Přejít k obsahu


"Do školy se chodit musí": aplikační možnosti holistického přístupu při studiu životních drah mladých dospělých se zdravotním postižením

Citace:
ŠIŠKA, J., LATIMIER, C., KÁŇOVÁ, Š. "Do školy se chodit musí": aplikační možnosti holistického přístupu při studiu životních drah mladých dospělých se zdravotním postižením. In Evropské pedagogické fórum 2012 : Pedagogicko-psychologické aspekty výuky : ročník II. : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 469-476. ISBN: 978-80-905243-2-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "One Has to Go to School": Application Options of Holistic Approach in Studying Life Course of Young Disabled Adults
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Doc. PhDr. Jan Šiška Ph.D. , Mgr. Camille Latimier , Mgr. Šárka Káňová
Abstrakt CZ: Příspěvek reflektuje dílčí závěry z probíhajícího výzkumného projektu1, jehož pozornost je věnována školnímu vzdělávání v ČR očima dnešních mladých dospělých s postižením. Využíváme biografický výzkumný design a předkládáme aplikační možnosti tohoto přístupu při studiu životních drah těchto lidí. Odkrýváme témata vztahující se k tzv. signifikantním konceptům - životní cesty a zdroje. Dokladujeme, že zdroje pro vzdělávání dětí s postižením v běžných školách byly t.č. poskytovány nesystémově a částečně, což mělo často za následek narušení jejich vzdělávací dráhy. V tomto kontextu dospíváme k závěru, že speciální jakkoliv vzdělávání uspokojuje, byť z krátkodobého hlediska, vzdělávací potřeby dětí, zároveň zmírňuje tlak na běžné školy přijímat potřebné změny umožňující vzdělávání dětí s postižením v hlavním vzdělávacím proudu. Vzdělávací dráha dětí s postižením je tak často negativně poznamenaná, což se v důsledku odráží na jejich psychosociálním rozvoji.
Abstrakt EN: Contribution reflects the partial results of an ongoing research project whose attention is given to school education in the Czech Republic through the eyes of today's young adults with disabilities. The biographical research design is used in the to the study of the life course of these people. We uncover themes related to so called significant concepts - pathways (way of life) and resources. It is evident, that resources for the education of children with disabilities in mainstream schools were (at that time) provided unsystematically and partly. It often resulted in a disruption of their educational pathways. In this context, we come to the conclusion that special education satisfies educational needs of children (even in the short term) but in same time relieves pressure on the regular schools to implemented necessary changes to accommodate educational needs of children with disabilities. Educational career of children with disabilities is often negatively stigmatized, which has negative impacts on their psychosocial development.
Klíčová slova

Zpět

Patička