Přejít k obsahu


Ochrana měny a evropská legislativa

Citace:
CHMELÍK, J., KYBIC, P. Ochrana měny a evropská legislativa. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015, s. 169-182. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Currency Protection and the European Legislation
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D. , JUDr. Petr Kybic Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá jednak vymezením platebních prostředků v historické perspektivě a vývojem měny na českém území, jednak ochranou platidel a měny jak v technickém slova smyslu, tak z pohledu právního s důrazem na ochranu trestně právní. Zároveň autoři poukazují na evropský kontext, mj. podávají přehled evropské legislativy v oblasti ochrany měny a platebních prostředků a vysvětlují, jakým způsobem se evropská legislativa odráží ve vnitrostátním právu.
Abstrakt EN: The chapter deals with both the definition of means of payment in historical perspective and evolution of currency in the Czech Republic, both on the the protection of legal tender currency in technical terms and in terms of law with emphasis on protection provided by criminal law. At the same time the authors point to the European context, among others they give an overview of European legislation in the field of protection of currency and means of payment and they explain how European legislation is reflected in national law.
Klíčová slova

Zpět

Patička