Přejít k obsahu


Sootnošenije aspektual´noj semantiki i soderzhatel´noj struktury teksta

Citace:
VALOVÁ, L. Sootnošenije aspektual´noj semantiki i soderzhatel´noj struktury teksta. In Jednostki języka w systemie i w mowie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. s. 28-37. ISBN: 978-83-8012-489-9 , ISSN: 0208-6336
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Mutual relations between aspectual semantics and the structure of the text´s contents
Rok vydání: 2015
Místo konání: Katowice
Název zdroje: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Autoři: Doc. Liudmila Valová CSc.
Abstrakt CZ: Stať porovnává aspektuální a obsahovou strukturu uceleného uměleckého textu. Autorka aplikuje pojmy aspektuální situace a obsahová situace, které chápe jako základní, strukturálně stejnorodé jednotky. Ve stati je uplatněn „širší“ přístup k aspektuální situaci, jejíž objem, dle názoru autorky, nelze omezit rámcem jedné věty, jak je obvyklé ve funkční gramatice. Obsahovou situaci autorka vykládá jako určitý model vztahů, typ situace, potenciální v reálné i umělecké skutečnosti a v důsledku fixace v uměleckém vědomí rekonstruované spisovatelem v souladu s uměleckým záměrem. Je navržena klasifikace modelů obsahových situací do tří základních skupin: děj, stav, popis. Stat´ potvrzuje, že porovnání aspektuální a obsahové struktury umožňuje odhalit zákonitosti rozdělení aspektuální sémantiky v závislosti na povaze vyprávění, a také hovoří o existenci individuálních autorských zvláštností ve vyjádření obsahové informace stejného druhu.
Abstrakt EN: The article focuses on the comparison between the aspectual structure and the structure of the contents of a literary text. The notions aspectual situation and contents situation have been employed as the basic units of respective structures. A "broad" picture of what aspectual situation is has been presented; its contents should not, according to the author, be narrowed down only to one sentence as happens in functional grammar. Contents situation is to be conceived as a particular model of relation, a type of a potential situation in both physical and literary reality, imprinted in the literary consciousness and then recreated by the writer according to a given plan. The article also proposes certain classification of models of contents situation consisting in three groups: action, state and description. The comparison of the contents´ structure and aspectual structure allows for determining an element of regularity in aspectual semantics division as well as for admitting the presence of individual, authorial qualities in expressing information of the very same content.
Klíčová slova

Zpět

Patička