Přejít k obsahu


Prototype of low-voltage low-power modular power electronics converter - popis výstupu

Citace:
STREIT, L., ZAVŘEL, M. Prototype of low-voltage low-power modular power electronics converter - popis výstupu. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of low-voltage low-power modular power electronics converter - description
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Streit Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Martin Zavřel
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá realizací čtyř-fázových výkonových měničů s konstrukcí vhodnou pro řazení do topologií modulárních vysokonapěťových měničů i jiných aplikací díky nezávislému osmi-kanálovému budiči (driveru). Ve zprávě je v první části uvedeno přehledové schéma, prostorové uspořádání a možnosti použití a v druhé části textu se zpráva zabývá uvedením kompletního měniče do chodu. Jsou zde popsány konektory a nastavení propojovacích polí. Taktéž je zde věnována pozornost měřícím rozsahům a úrovním řídících signálu ze signálového procesoru. Poslední část textu je členěna do dvou podkapitol, ve kterých jsou detailněji popsány základní části realizovaného výkonového měniče, tedy řídícího obvodu a výkonového obvodu.
Abstrakt EN: This report deals with implementation of the four-phase power converters with a structure suitable for connecting to the modular high-voltage topologies and other applications with an independent eight-channel driver. In the report it is stated in the first part of the overview diagram, spatial layout and usability and in the second part of the text of the report deals with putting into operation of the complete converter. There are described the connectors and jumper settings. Also attention is paid to measuring ranges and levels of control signals from the signal processor. The last part of the text is divided into two parts, which are described in more detail essential part of the realized power converter, a control circuit and power circuit.
Klíčová slova

Zpět

Patička