Přejít k obsahu


Využití srovnávací metody v astronomii

Citace:
KÉHAR, O. Využití srovnávací metody v astronomii. In Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť. Prešov: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2015. s. 98-102. ISBN: 978-80-971450-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using of comparative method in Learning of Astronomy
Rok vydání: 2015
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Slovenská fyzikálna spoločnosť
Autoři: PhDr. Ing. Ota Kéhar ,
Abstrakt CZ: Astronomie se zabývá vesmírnými tělesy a jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, sleduje jejich vzájemné působení. Zkoumá vznik, vývoj a zánik vesmírných těles. Volba metod výuky astronomického učiva nám dovoluje dosáhnout vytyčených vzdělávacích cílů se stanoveným obsahem učiva. Pro výuku astronomických poznatků na střední škole jsou vhodné metody deduktivní, induktivní a srovnávací. K nejobtížnějším vzdělávacím cílům výuky astronomických poznatků patří bezesporu tvorba základních představ o velikostech kosmických těles různých typů (planeta, hvězda, sluneční soustava, galaxie, vesmír) a prostorových vzdálenostech mezi nimi. Příspěvek obsahuje několik příkladů, kde pomocí srovnávací metody ilustruji základní představu o velikostech kosmických těles různých typů, prostorových vzdáleností mezi nimi, případně složitě představitelných fyzikálních veličin (např. tlak nebo množství vody v atmosféře).
Abstrakt EN: Astronomy is a natural science which is the study of celestial objects (such as stars, galaxies, planets, moons, minor planets, comets and nebulae), the physics, chemistry, and evolution of such objects. Selection of learning methods for astronomical topics allows us to achieve our educational goals with determined contents of curriculum. The appropriate methods to teach astronomical knowledge for secondary schools are deductive, inductive and comparative. The most difficult learning objectives of teaching of the astronomical knowledge include creation of the basic idea about the size of various types of celestial objects (planets, stars, solar system, galaxy, and universe) and distances between them. This contribution contains several examples, where comparative method is used to illustrate basic idea about size of various types of celestial object, distances between them and other physical properties that are not so easy to imagine (such as level of atmospheric pressure or amount of water in atmosphere).
Klíčová slova

Zpět

Patička