Přejít k obsahu


Hledání tušeného: konceptová analýza přípravného modelu edukačního projektu v Stretti galerii

Citace:
DYTRTOVÁ, K., SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J. Hledání tušeného: konceptová analýza přípravného modelu edukačního projektu v Stretti galerii. In Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 105-120. ISBN: 978-80-244-4625-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Search of unaware: preparatory model of an educational project in Stretti gallery conceptual analysis
Rok vydání: 2015
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: doc. Kateřina Dytrtová Ph.D. , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc. , Mgr. Jindřich Lukavský Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá konceptovou analýzou přípravného modelu edukačního projektu vytvořeného pro potřeby Stretti galerie v památkovém objektu klášter Plasy. Hlavním cílem analýzy je poukázat na některá zjednodušení, která hrozí při navrhování a posuzování edukačních projektů a zpravidla negativně ovlivňují kvalitu edukace. Text čtenářům nabízí myšlenkové podněty a odborné pojmy, které mohou pomoci těmto zjednodušením předcházet. Teoretická východiska výkladu jsou odvozena především z teorie artefiletiky. Artefiletika se programově hlásí k zážitkovému přístupu, který je někdy synonymně označován jako zkušenostní, činností nebo animační. V běžné praxi je pojem „zážitek“ často používán triviálně nebo nepřesně. Ztrácí se tím ze zřetele jednak nezastupitelnost zážitku pro utváření zkušenosti a poznávání žáka, a dále nezbytnost jeho analýzy pro zhodnocení kvality edukačního projektu. Analýza a návrh zlepšující alterace jsou vystavěny na čtyřdimenzionálním modelu zážitku: tematické (významové), konstruktivní (materiální a strukturální), empatické (expresivní – metaforické) a prožitkové dimenzi. Při přípravě, realizaci a posuzování muzejní či galerijní edukace, je zapotřebí mít na paměti celou koncepční složitost výkladového pole zážitku.
Abstrakt EN: The paper deals with the conceptual analysis of educational model by project created for the Stretti Gallery situated in historical monument monastery Plasy. The main goal is to point out some simplifications that endanger the design and evaluation of educational projects and generally negatively affect the quality of education. The text provides readers with thought incentives and professional concepts that help prevent these simplifications. The theoretical bases of interpretation are derived primarily from Artephiletic theory. Artefiletic systematically reports to experiential approach. In common practice, the concept of "experience" is often used inaccurately or trivial. Analysis and improving alterations for practice are built on fourth dimensional model of experience: thematic (meaning), constructive (material and structural), empathetic (expressive - metaphorical) and emotional dimension. For correct educational practice is necessary to bear in mind the whole conceptual complexity of experiential interpretative field.
Klíčová slova

Zpět

Patička