Přejít k obsahu


Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi

Citace:
Svobodová, J. Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi. Plzeň, 19.05.2015 - 19.05.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Potential of Linguoculturological Topics with Possible Use in School Practice
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Podnět k uspořádání studentské vědecké konference vyplynul z aktuální situace a požadavků kladených na výuku ruštiny jako cizího jazyka na základních školách. Osvojování slovní zásoby, zeměvědných informací, základů literatury a gramatiky je nerozlučně spjato se zařazováním kulturologických komponent. Smyslem konference bylo zapojit studenty do aktivního řešení složitých kulturologických a lingvistických procesů. Za důležité považujeme postižení kulturologického potenciálu dílčích témat, zhodnocení poznatků, jejich porovnání s vlastními závěry, nastínění možnosti či předložení konkrétních námětů pro využití materiálu ve školní praxi s přihlédnutím k mezipředmětovým vztahům. Konference si vzala za cíl posílení odborné přípravy budoucích učitelů i jejich profesní identity.
Abstrakt EN: The initiative to organize the Students´ Academic Conference arose from the current situation and the requirements for teaching Russian as a foreign language at primary schools. The acquisition of vocabulary, information about the country, basics of literature and grammar are inextricably linked to the classification of culturological components. The purpose of the conference was to involve students in active solutions to complex culturological and linguistic processes. We consider the involvement of culturological potential of the sub-themes, evaluation of findings, their comparison with their own conclusions, outlining an option or submission of concrete suggestions for using the material in the school practice with regard to the relations among subjects, to be important. The conference was aimed at improving the training of future teachers and their professional identity.
Klíčová slova

Zpět

Patička