Přejít k obsahu


First principle investigation of electronic structure and optical behaviors of 2-amino-4-fluorododec-4-encarbolic acid

Citace:
AL-JAARY, A. H. R., KHAN, S. A. First principle investigation of electronic structure and optical behaviors of 2-amino-4-fluorododec-4-encarbolic acid. Materials Science in Semiconductor Processing, 2015, roč. 31, č. březen 2015, s. 302-309. ISSN: 1369-8001
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: First principle investigation of electronic structure and optical behaviors of 2-amino-4-fluorododec-4-encarbolic acid
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Saleem Ayaz Khan M.Sc.
Abstrakt CZ: Elektronická struktura a disperze optické citlivosti 2-amino-4-fluorododec-4-encarbolic kyseliny byly vypočítány za použití all-electron full potential linear augmented plane wave metody založené na teorii funkční hustoty. PBE aproximace EV-GGA aproximace byly použity pro vyřešení výměno korelačního funkcionálu. EV-GGA schéma bylo použito pro získání lepší band gap value (4.91 eV) ve srovnání s GGA-PBE (4.75 eV). Vypočtený koeficient absorpce I (omega), a odrazivosti spektra R (omega), 2-amino-4-fluorododec-4-encarbolic kyseliny ukázal reakce na elektromagnetické záření v extrémní ultrafialové oblasti (UV-C). Disperze vypočteného druhého řádu dielektrických tenzor složek epsilon (2) (omega), epsilon (1) (omega), I (omega) a L (omega) vykazuje značnou anizotropii.
Abstrakt EN: The electronic structure and dispersion of optical susceptibilities of 2-amino-4-fluorododec-4-encarbolic acid were calculated using all-electron full potential linear augmented plane wave method based on density functional theory. Perdew-Burke-Ernzerhof generalized gradient approximation (PBE-GGA) and Engel Vosko generalized gradient approximation (EV-GGA) were used to solve the exchange correlation functional. The EV-GGA scheme was selected to obtain better band gap value (4.91 eV) as compared to GGA-PBE (4.75 eV). The valence electron charge density plots show foremost covalent nature of the bonds. The C-C bond is pure covalent bond while C-H, C-F, C-O, N-H and C-N configuration show dominant covalent bond with small percentage of ionicity. The calculated spectral peaks in epsilon(2)(omega) show electron transition between the occupied and unoccupied bands. The calculated absorption coefficient I(omega) and reflectivity spectra R(omega) of 2-amino-4-fluorododec-4-encarbolic acid show response to electromagnetic radiation in extreme ultraviolet region (UV-C). The dispersion of calculated second order dielectric tensor components epsilon(2)(omega), epsilon(1)(omega), I(omega) and L(omega)show considerable anisotropy. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Klíčová slova

Zpět

Patička