Přejít k obsahu


Optimalizace střihacího nástroje I.

Citace:
SKLENIČKA, J., MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L., FULEMOVÁ, J. Optimalizace střihacího nástroje I.. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of the cutting tool I.
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Cílem tvorby funkčního vzorku je ověření vhodnosti tvaru a přesnosti střižnice pro prostřižení pláště katalyzátoru v požadované přesnosti. Hlavním parametrem, který byl měněn, je délka hlavní a vedlejší poloosy elipsy a to tak, aby byla dodržena a střižná vůle a přesnost střihaného otvoru. Nedílnou součástí je rovněž i optimalizace délky střižné plochy, která zajistí dostatečný počet přeostření střižnice při dodržení požadavku na spolehlivé odpadávání vystřiženého plechu.
Abstrakt EN: The aim of a functional sample determine the suitability of the shape and accuracy of the cutting die for The split shell catalyst required accuracy. The main parameter that has been changed, the length of the major and minor axis of the ellipse, and so that was respected and cutting will and accuracy of cut hole. An integral part is also the optimization of the length of the cutting surface to ensure a sufficient number of scissor sharpening in compliance with the requirement for reliable dropout cut out of sheet metal.
Klíčová slova

Zpět

Patička