Přejít k obsahu


Vliv směsi JET A-1 a bionafty na charakteristiky turbínového spouštěče TS-20

Citace:
GÁŠPÁR, R., PEČINKA, J., LÖFLER, M., LEVÝ, J. Vliv směsi JET A-1 a bionafty na charakteristiky turbínového spouštěče TS-20. In Power System Engineering Thermodynamics & Fluid Flow ES 2015. 2015. ISBN: 978-80-261-0360-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effect of the JET A-1 and biodiesel mixture to the characteristics of the TS-20 turbo starter
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Roman Gášpár , Ing. Jiří Pečinka Ph.D. , Martin Löfler , Jaroslav Levý
Abstrakt CZ: Předkládaná publikace se zabývá popisem experimentálního zařízení TS -20 (dále jen EZ TS – 20) a popisem měření s alternativními palivy prováděných na tomto zařízení. Cílem těchto měření bylo zkoumání vlivu alternativních paliv na toto zařízení. Měření proběhlo s několika druhy paliv a jejich směsmi. Jako výchozí palivo pro měření byl stanoven letecký petrolej JET - A1. Dále byly provedeny testy se směsmi těchto výchozích paliv s alternativním palivem, konkrétně s bionaftou a to s poměrem 5%; 10% a 25% celkového objemu směsi. Výstupem těchto měření jsou charakteristiky, kterými je možné popsat odezvu experimentálního zařízení na různé směsi.
Abstrakt EN: This publication describes the experimental device TS -20 (hereinafter EZ TS - 20), and a description of alternative fuels measurements carried out on the device. The aim of these measurements was to investigate the impact of alternative fuels on the device. Measurements were made with several kinds of fuel, and mixtures. As a starting fuel for measurement was determined kerosene JET - A1. Further tests were carried out with mixtures of such starting fuels with alternative fuel, specifically biodiesel and with a ratio of 5%; 10% and 25% of the mixture. The output of these measurements are characteristics which can be described as the response of the experimental apparatus for different mixtures.
Klíčová slova

Zpět

Patička