Přejít k obsahu


DATOVÁ ZÁKLADNA GEOINFOSTRATEGIE ‐ NÁRODNÍ SADA  PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ

Citace:
ČADA, V. DATOVÁ ZÁKLADNA GEOINFOSTRATEGIE ‐ NÁRODNÍ SADA  PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ. Brno 2015, 2015., ISBN: 978-80-02-02584-9,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DATA BASE OF THE GEOINFOSTRATEGY ‐ NATIONAL SET OF SPATIAL  FEATURES
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno 2015
Název zdroje: Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. ,
Abstrakt CZ: V procesu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) podle usnesení vlády č. 837 ze dne 14. listopadu 2012 byly vyhodnoceny podněty širokého spektra orgánů a organizací státní správy, samosprávy, ostatní veřejné správy, ale i soukromých podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí. Z této analýzy jednoznačně vyplynulo, že další rozvoj prostorových informací v ČR je problematický bez zajištění garantované sady vybraných základních prostorových objektů nejvyšší úrovně podrobnosti odrážející skutečný stav v terénu. Přímo na tuto problematiku je zaměřen strategický cíl – „Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností“, který je dále strukturován do dílčích specifických cílů. Dostupnosti datové sady pro vybrané základní prostorové objekty garantované kvality a nejvyšší úrovně podrobnosti odrážející skutečný stav v terénu jsou věnovány specifické cíle 3.2 - Zpracování návrhu řešení Národní sady prostorových objektů, 3.3 - Vytvoření národní sady prostorových objektů, 3.5 - Doplnění chybějícího datového fondu a harmonizace datového fondu prostorových dat pro účely naplnění národní sady prostorových objektů (NaSaPO) a 3.6 - Aktualizace prostorových dat veřejné správy sdíleným využitím primárně měřených dat a údajů o změnách reálných objektů vznikajících při výkonu veřejné správy.
Abstrakt EN: In the course  of creating the  Strategic Plan for Development of Infrastructure  for  Spatial  Information  in  the  Czech  Republic  by  2020  (GeoInfoStrategie)  according the government resolution No. 837 from November 14, 2012, some  stimuli  coming  from  a  broad  spectrum  of  state  administration  bodies,  municipalities, other public authorities as well as private business entities and  educational institutions, have been evaluated. The analysis clearly showed  that further development of spatial information in the Czech Republic would  be problematic without having at disposal a guaranteed set of selected basic  spatial  objects  with  high  level  of  details  reflecting  up‐to‐date  situation  in terrain. On problems of spatial data the strategic target “Improvement and  further  development  of  spatial  data  sources  for  the  purposes  of  public  administration and entire society” is directly focused and further structured  in some specific partial targets. The availability of a data set with selected  reference  spatial  objects  of  guaranteed  quality  and  highest  level  of  detail  reflecting the current situation in the terrain is the subject of the following  specific partial targets:   3.2 – The design of conception of the National set of spatial features,   3.3 – The set‐up of the National set of spatial features,   3.5  –  Completion  of  spatial  data  sources  and  data  harmonisation  for  the  purposes of the National set of spatial features (NaSaPO), and  3.6 – Updating of public administration spatial data by sharing primary data  collected through public administration activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička