Přejít k obsahu


Technologie obrobení tenkostěnného dílce ze slitiny hliníku

Citace:
HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., BÍCOVÁ, K., FULEMOVÁ, J. Technologie obrobení tenkostěnného dílce ze slitiny hliníku. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Machining technology of thin-walled parts made of aluminum alloy
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Jedná se o technologii obrobení tenkostěnného dílce s hlubokou kapsou. Materiálem obrobku je slitina leteckého hliníku. Podstata technologie spočívá v nalezení optimálních podmínek pro monolitní frézovací nástroje. Hlavním cílem je dosáhnout co možná nejvyššího úběru materiálu a při dodržení požadované jakosti obrobeného povrchu. Vzhledem k tomu, že se jedná jak o funkční, tak i pohledový díl, je nutné minimalizovat stopy po obrábění. Velký poměr mezi celkovou velikostí a tloušťkou stěny dílu způsobuje, že díl je velmi náchylný na rozkmitání, které způsobují zuby nástroje při záběru do materiálu. To má za následek, že toto kmity jsou vizuálně přeneseny na povrch součásti. Tento negativní vliv je možné řešit pouze vhodnou volbou technologických podmínek.
Abstrakt EN: This technology machining of thin-walled parts with deep pockets. Workpiece material is an alloy aerospace aluminum. Summary of the technology consists in finding the optimal conditions for monolithic milling tools. The main objective is to achieve the highest possible material removal and in compliance with the required surface finish. Given that both a functional and the exposed portion, it is necessary to minimize traces of machining. The large ratio between the total size and the wall thickness of the part causes the part is very susceptible to vibration, which causes the teeth of the tool during engagement into the material. This results in that the vibrations are transmitted visually to the surface. This negative effect can be solved only appropriate choice of process conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička