Přejít k obsahu


The Importance and Role of Strategic Succession Planning in Czech Family businesses

Citace:
PETRŮ, N., JAKUBÍKOVÁ, D. The Importance and Role of Strategic Succession Planning in Czech Family businesses. In Nové trendy 2015 - 10. ročník mezinárodní vědecké konference - Sborník příspěvků. Znojmo: Soukromá vysoká škola Znojmo, 2016. s. 207-218. ISBN: 978-80-87314-76-0 , ISSN: 2336-7431
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Importance and Role of Strategic Succession Planning in Czech Family businesses
Rok vydání: 2016
Místo konání: Znojmo
Název zdroje: Soukromá vysoká škola Znojmo
Autoři: Ing. Naděžda Petrů , Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Budování trvalé hodnoty, pozitivní image, návratnost investic, zaměstnanost členů rodiny je silný motiv pro rodinné podnikání. Proto je třeba dbát pozornosti otázce, co se stane s podnikem až ho jeho otec-zakladatel, matka-zakladatelka opustí. Cílem je zmapovat situaci v řízení českých rodinných podniků s následnickou strategii metodou srovnání z veřejně dostupných dat. Úvodní část příspěvku prezentuje současný stav rodinného podnikání v České republice; strategie následnictví je rámcově definována na bázi srovnání textu zahraničních expertů; pro životní cyklus rodinných firem je plánování následnictví i rodinném podnikání sledované téma od samotného založení prvního rodinného podniku, který byl založen cca před 25 lety. Téměř 70% českých rodinných podniků nemá podle Asociace malých a středních podniků plán následnictví. To může vést k postupnému zániku, ztrátě rodinné tradice a znalosti. Objevení přístupů k rodinnému podnikání a návrhy možného řešení problému strategie řízení následnictví se stává populárním tématem.
Abstrakt EN: Building lasting values, positive image, return on investment, employability of family members are a strong motivation for the family business. Therefore, it is necessary to pay due attention to the question of what will happen with a company after its father-founder, motherfounder leaves it. The aim is to map the situation in the management of the Czech family business succession strategies by a method of comparison of publicly available research results. Introductory part of the paper presents the current state of family business in the Czech Republic; strategy succession frameworks are defined on the basis of text compilation of foreign experts, family business life cycle is succession planning in family businesses is highly topical since the founding of the first family businesses took place about 25 years ago. Nearly 70% of Czech family businesses have no succession plans according to the Association of Small and Medium-Sized Enterprises. This could lead to the gradual extinction, loss of family traditions and know-how. Exploring the approaches to family business and offering possible solutions to the issue of succession strategy management is becoming a popular topic
Klíčová slova

Zpět

Patička