Přejít k obsahu


Vývoj speciálních termomechanických postupů pro vysocepevné součásti z AHS ocelí

Citace:
LANGMAJEROVÁ, D., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Vývoj speciálních termomechanických postupů pro vysocepevné součásti z AHS ocelí. Kovárna VIVA a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of special thermomechanical processes for high-strength steel parts from AHS
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Kovárna VIVA a.s.
Autoři: Ing. Danuše Langmajerová , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Experimentální program tohoto výzkumu se zabýval termomechanickým zpracováním nově navržené nízkolegované vysokopevné ocele 42SiCr s obsahem okolo 0,4% uhlíku a 2% křemíku. Cílem tohoto experimentu bylo navrhovat a odzkoušet nekonvenční tepelně-mechanické zpracování, tak aby bylo dosaženo kombinace vysoké pevnosti při současném zachování relativně vysoké tažnosti. Za tímto účelem byl navržen a optimalizován nový druh tepelného zpracování, Q&P proces (quenching and partitioning process). U tohoto zpracování je nutno zamezit vyloučení karbidů při martenzitické přeměně a současně stabilizovat dostatečné množství zbytkového austenitu. To je možné dosáhnout vhodnou legovací strategií materiálu a podmínkami tepelného zpracování.
Abstrakt EN: The experimental program of this research discussed thermo-mechanical processing of a newly proposed high-strength low-alloy steels 42SiCr containing about 0.4% carbon and 2% silicon. The objective of this experiment was to design and test unconventional thermo-mechanical processing, in order to achieve a combination of high strength while maintaining a relatively high ductility. For this purpose, has been designed and optimized for a new type of heat treatment, Q & P process (quenching and partitioning process). In this process it is necessary to prevent the exclusion of carbides in a martensitic transformation and also stabilize the sufficient amount of retained austenite. This can be achieved by suitable alloying material strategies and conditions of heat treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička