Přejít k obsahu


Úrazy elektrickým proudem

Citace:
FREI, J., KOTT, J. Úrazy elektrickým proudem. In Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, s. 108-113. ISBN: 978-80-261-0498-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electrocution
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , Prof. Ing. Josef Kott DrSc.
Abstrakt CZ: Zásah elektrickým proudem může být pro člověka za určitých okolností smrtelný či život ohrožující. Úrazy el. proudem mají svá specifika jak z pohledu patofyziologie, tak z pohledu první pomoci, ošetřovatelství a řešení komplikací. Nevhodná pomoc nejenže může poškodit zasaženého elektrickým proudem ale může vážně ohrozit i pomáhajícího. V souvislosti se zásahem el. proudu často bývají u pacientů diagnostikovány popáleniny různého rozsahu, poruchy srdečního rytmu či šokové stavy.
Abstrakt EN: Electrical shock can be for humans under certain circumstances fatal or life-threatening. Injuries el. shock have their own characteristics both in terms of pathophysiology, and in terms of first aid, nursing and management of complications. Inappropriate aid can harm not only the affected electric shock, but it may seriously endanger the helper. In connection with the interference power. Current patients are often diagnosed with burns of varying scope, arrhythmia or shock conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička