Přejít k obsahu


K vybraným aspektům nového kanonického manželského procesu

Citace:
HRDINA, A. K vybraným aspektům nového kanonického manželského procesu. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 1, s. 9-22. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On Selected Aspects of the New Canon Law on Marital Procedural Rules
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Článek seznamuje čtenáře se změnami západního kanonického manželského procesního práva ve věcech prohlašování neplatnosti manželství, tak jak je přineslo motu proprio papeže Františka Mitis Iudex Dominus Iesus ze dne 15. srpna 2015 v souvislosti s konáním biskupského synodu. Jakkoli je na hodnocení nové právní úpravy, s níž nejsou žádné zkušenosti, ještě příliš brzy, přesto autor upozorňuje na možná úskalí, která budou s její aplikací spojena, zejména pokud jde o tzv. zkrácené řízení před diecézním biskupem. Nová právní úprava vstoupila v účinnost dnem 8. prosince 2015 a zcela nahradila dosavadní text kán. 1671–1691 Kodexu kanonického práva.
Abstrakt EN: The article discusses changes to the Western procedural canon law of marriage with regard to the declaration of nullity of marriage, as introduced during the Synod of Bishops by Motu Proprio of Pope Francis Mitis Iudex Dominus Iesus on 15 August 2015. It is too early to evaluate the new law because of a lack of cases interpreting the law. The author analyzes possible challenges that the application of the new law will generate, in particular with regard to what is labeled an abbreviated procedure before a diocesan bishop. The new law entered into eff ect on 8 December 2015 and completely replaced canons 1671–1691 of the Code of Canon Law.
Klíčová slova

Zpět

Patička