Přejít k obsahu


Trinitární paralogismy, univerzálnost logiky a vyústění středověké nominalistické tradice

Citace:
HANKE, M. Trinitární paralogismy, univerzálnost logiky a vyústění středověké nominalistické tradice. Studia Neoaristotelica, 2015, roč. 12, č. 3, s. 45-75. ISSN: 1214-8407
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Triniatrian Paralogisms, Universality of Logic, and the Outcome of the Mediaeval Nominalist Tradition.
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Miroslav Hanke Ph.D.
Abstrakt CZ: Takzvané „trinitární paralogismy“ jsou zdánlivě legitimní případy sylogistických odvození, jejichž premisy a závěry obsahují výrazy z trojiční nauky, které nezachovávají pravdivost, resp. akceptovatelnost. Logický problém Trojice se projevuje na dvou rovinách. Zaprvé, technické aspekty trinitárních paralogismů jsou analyzovány z hlediska logických inovací v teoriích „supozice“ a „distribuce“. Zadruhé, filozofické aspekty trinitárních paralogismů ovlivňují otázku formality logiky (ve smyslu její obecné aplikovatelnosti). Pozici autorů v šestnáctém století (reprezentovaných zde Trutfetterem, Lutherem a Vivesem) lze zrekonstruovat jako reakci na nominalistickou logickou analýzu ze čtrnáctého století. Oproti post-středověké scholastické tradici rozvíjející středověký přístup humanismus a reformace kritizují scholastickou logiku z antropologických pozic.
Abstrakt EN: The so-called “Trinitarian paralogisms” are apparently legitimate instances of syllogistic inference-schemes with premises and conclusions containing expressions of the language of the Trinity doctrine, which fail to be truth- or acceptability-preserving. The logical problem of the Trinity splits into two levels of analysis. First, the technical aspects of Trinitarian paralogisms are analysed in terms of logical innovations in theories of “suppositio” and “distributio”. Second, the philosophical aspect of Trinitarian paralogisms translates into the question of formality as general applicability of logic. The sixteenth century tradition (represented by Trutfetter, Luther, and Vives) can be reconstructed as a reaction to the fourteenth century nominalist logical analysis. As opposed to post-medieval scholasticism developing the medieval approach, humanism and reformation criticise scholastic logic in terms of different specific anthropological theories.
Klíčová slova

Zpět

Patička