Přejít k obsahu


Utilization of Activating Teaching Tools in Education

Citace:
ŠTICH, L., SIMBARTL, P. Utilization of Activating Teaching Tools in Education. In eLearning and Software for Education : QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 2. Bucharest: 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2013. s. 173-176. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2066-026X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Utilization of Activating Teaching Tools in Education
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bucharest
Název zdroje: 'Carol I' National Defence University Publishing House
Autoři: Mgr. Lukáš Štich , Mgr. Petr Simbartl ,
Abstrakt CZ: Při hromadném vyučování na školách dochází často k pasivitě žáků. Toto je možné odstranit volbou jiné výukové metody nebo pomocí nových výukových prostředků. Je tak vhodné využít tablet PC výukovou formou 1:1 computing či povzbudit žáky prostřednictvím hlasovacích/testovacích zařízení. Článek se zabývá využitím těchto zařízení na různých typech škol. Zhodnocují se zde výsledky, ale i reakce a celkové klima ve třídě během používání. Tyto zařízení naleznou využití i na univerzitách třetího věku kde nemusí zastávat aktivizační úlohu, ale usnadňují výuku. U tohoto začlenění zařízení sledujeme opět výsledky, reakce, ale i postoj k novým technologiím. V průběhu jednoho pololetí bylo zařízení využito v rámci výuky na základní škole. Pilotní testování proběhlo v páté třídě (dvě skupiny po deseti studentech) ve výuce informatiky jako průběžné testování znalostí žáků. Zařízení umožnila rychlejší testování žáků, okamžité výsledky s možností následné diskuze o nejčastějších chybách, ale také zadání otázky v podobě multimédia. Na vysoké škole bylo zařízení využito k provedení testu, který je součástí zápočtu ve skupině 30 studentů. Čas na zápočtový test zůstal stejný avšak vyhodnocení proběhlo během několika sekund ?? snadná oprava testů pro učitele, okamžitá informace pro student o úspěšném nebo neúspěšném absolvováním testu. Tablet PC je dalším pomůckou pro učitele pro sledování průběhu testu z kteréhokoliv místa v posluchárně. Na univerzitě třetího věku probíhaly přednášky o nových technologiích. Během přednášek probíhala diskuze, hlasování a bylo nutné zaznamenávat odpovědi pro statistické dotazníky. Proto bylo použito hlasovací zařízení, které nám zajišťuje přehled o hlasování všech respondentů. Výstupem hlasování z dotazníku je soubor pro MS Excel a tak nám to usnadňuje vyhodnocení. Při sběru dat od 80 respondentů došlo k časové úspoře až 50 % na vyplnění závěrečného dotazníku.
Abstrakt EN: During the mass teaching, the students usually become non-active. This problem may be solved by choosing other teaching methods. This can be eliminated by using appropriate method such as PC tablet in form of 1:1 computing or encourage students through voting equipment. The article deals with the use of these teaching methods in different types of schools. The reactions and overall mood is observed during the lessons. These equipments will find their place at Universities of the Third Age where activation may do not play main role, but facilitate teaching. We observe the results, reactions and also the attitudes to those technologies while incorporating it. It was used during one semester at the elementary school. First test was done in fifth grade (two groups, each of ten students) in teaching informatics as continuous testing of students' knowledge. Devices allow faster testing of students, immediate results with subsequent discussion of the most common errors, but also the questions in the form of multimedia. At the university, the methods were used as a part of the test (need to be passed before the final exam), which is used in the group of 30 students. The time for the test was comparable to past exam, but the evaluation was done within few seconds - easy for teachers, quick positive or negative feedback for students. PC tablet is another tool for teachers to observe the test anywhere in the classroom. At University of The Third Age were held lectures on new technologies. During them, discussions conducted, voting, and it was necessary to record the answers for statistical questionnaires. Therefore, the voting equipment was used, which gives us an overview of all poll respondents. The outcome of the poll questionnaire is the MS Excel file, so it facilitates us the evaluation. During collecting data from 80 respondents, we saved up to 50% time on completion of the final questionnaire.
Klíčová slova

Zpět

Patička