Přejít k obsahu


Decision-making of Czech mothers about contact with their baby after perinatal loss

Citace:
RATISLAVOVÁ, K., HENDRYCH LORENZOVÁ, E., BERAN, J. Decision-making of Czech mothers about contact with their baby after perinatal loss. Kontakt, 2016, roč. 18, č. 1, s. 32 - 37. ISSN: 1212-4117
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Decision-making of Czech mothers about contact with their baby after perinatal loss
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D. , Mgr. Eva Hendrych Lorenzová , doc. MUDr. Jiří Beran CSc.
Abstrakt CZ: Cílem článku je popsat zkušenost českých žen s rozhodováním o vizuálním a fyzickém kontaktu s dítětem po perinatálním úmrtí a prozkoumat vliv této zkušenosti na intenzitu zármutku žen po perinatální ztrátě. Ve smíšeném výzkumu v České republice byla získána a analyzována kvalitativní data z 18 hloubkových rozhovorů a kvantitativní data z dotazníkového internetového šetření (100 dotazníků Intervence po perinatální ztrátě a Škála perinatálního zármutku). Zjistili jsme, že na rozhodování žen o kontaktu s mrtvým novorozencem po perinatální ztrátě se podílejí faktory vnitřní (potřeba ženy poznat své dítě, obavy a strach z kontaktu) a faktory vnější (emocionální podpora ženy, odborné informace a intervence porodní asistentky/lékaře). Vnitřní faktory jsou často v konfliktu a rozhodující vliv má pak přístup sociálního okolí. Výzkum prokázal vliv samostatného rozhodnutí žen o kontaktu s mrtvým novorozencem na intenzitu zármutku. Zármutek žen, které rozhodovaly samy a byly si jisté svým rozhodnutím, byl statisticky významně nižší než u žen, za které rozhodl zdravotnický personál. Ve výsledcích našeho výzkumu se odráží často profesní nejistota porodních asistentek při péči o ženu po perinatální ztrátě v České republice, která se projevuje nejčastěji paternalistickým přístupem v komunikaci.
Abstrakt EN: Introduction: The objective is to describe the experience of Czech mothers in terms of decision- making about visual and physical contact with a baby after perinatal loss, and also to explore the effect of this experience on the intensity of the mothers& grief after perinatal loss. Methods: A mixed method design using qualitative data from 18 in-depth interviews was used in the Czech Republic, as well as mixed qualitative and quantitative data from an internet based questionnaire. A total of 100 questionnaires were analyzed using ‘‘Interven- tions after Perinatal Loss’’ and the Czech version of ‘‘the Perinatal Grief Scale’’. Results: The decision making of women after perinatal loss over contact with their deceased baby is influenced by internal factors (the need of a woman to get to know her child, concerns and fear of contact) and external factors (emotional support for the woman, professional information and interventions of the midwife or doctor). Internal factors are often conflicting and the social environment has the decisive say. The research has proven that a mother's independent decision about contact with a baby after perinatal loss has significant impact on the intensity of her grief. The grief of mothers who decided independently and who were sure about their decision was statistically significantly less intense than in mothers for whom the decision had been made by medical staff. Conclusion: The results of our research reflect the professional uncertainty of Czech midwives taking care of mothers after perinatal loss. This is demonstrated in a majority of cases by a paternalistic approach to communication.
Klíčová slova

Zpět

Patička