Přejít k obsahu


Význam tradice v římském právu v kontextech moderních kodifikací

Citace:
ČERNÝ, M. Význam tradice v římském právu v kontextech moderních kodifikací. In Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. 13-19. ISBN: 978-80-87975-29-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Importance of Tradition in Roman Law in the Context of Modern Codifications
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá otázkou, nakolik nový český občanský zákoník navazuje na tradici římského práva. Na příkladech z klíčových fází právních dějin, především z období středověku, příspěvek ukazuje, že římské právo bylo především symbolem právní jistoty a stabilnosti právního systému. V tomto smyslu nový český občanský zákoník, který se po několika desetiletích nyní vrátil k mezitím již zapomenutým právním termínům, není právě nejlepším uplatněním ducha tradice římského práva. Přesto však je třeba hodnotit pozitivně, že se tvůrci nového občanského zákoníku alespoň slovně k odkazu římského práva hlásí. Text odkazuje v závěru na podobenství romanisty Fritze Schulze, podle kterého spíše než teoreticky dokonalý právní systém je důležité to, jak se v praxi uplatňuje spravedlnost, což záleží více na morálních kvalitách soudců než na zákonech.
Abstrakt EN: This chapter examines how the new Czech Civil Code follows the tradition of Roman law. On the examples of the key stages of legal history, especially the Middle Ages, the study shows that Roman law was mainly a symbol of legal certainty and stability of the legal system. In this sense, the new Czech Civil Code (which after several decades now returned to the already forgotten legal terms) is not the best application of the spirit of the tradition of Roman law. However, it should be assessed positively, that the authors of the new Civil Code, at least reports verbally to the legacy of Roman law. Finally the study refers of the parable of the legal historian Fritz Schulze - rather than theoretically perfect legal system, it is more important how it is applied in practice the equity, which depends more on the moral qualities of judges than on the law.
Klíčová slova

Zpět

Patička