Přejít k obsahu


Electronic, Optical and Thermoelectric Properties of 2H-CuAlO2: A First Principles Study

Citace:
BHAMU, K. C., KHENATA, R., KHAN, S. A., SINGH, M., PRIOLKAR, K. R. Electronic, Optical and Thermoelectric Properties of 2H-CuAlO2: A First Principles Study. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2015, roč. 45, č. 1, s. 615-623. ISSN: 0361-5235
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic, Optical and Thermoelectric Properties of 2H-CuAlO2: A First Principles Study
Rok vydání: 2015
Autoři: K. C. Bhamu , R. Khenata , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Mangej Singh , K. R. Priolkar
Abstrakt CZ: Elektronické a optické vlastnosti 2H-CuAlO2, včetně energetických pásem, hustot stavů (DOS), optického dielektrického chování, indexu lomu, absorpčního koeficientu a optické vodivosti, bylo zkoumáno v rámci metody full-potential linearized augmented plane rovina s použitím různých potenciálů. Přímé a nepřímé zakázané pásmo pro CuAlO2, vypočtené pomocí Becke-Johnso nův potenciálu, je odhadováno na 3:53 eV a 2:48 eV, v uvedeném pořadí, které jsou v lepší shodě s experimentálními. Původ energetických pásem je objasněno v podmínkách DOS, zatímco chování imaginární části dielektrické konstanty je také vysvětleno, pokud jde o elektronické přechody z valenčních pásem, pásma vodivosti. Vypočtená hodnota indexu lomu je 2,25 (1,94) pro kolmé světlo (paralelní) k ose c, je ve shodě s dostupnými hodnotami. Celkový tvar spektrálního rozložení pro optické vodivosti je tedy v souladu s vykazovanými údaji. Zkoumané termoelektrické vlastnosti naznačují že CuAlO2 je p-polovodič a vykazuje vysokou účinnost při nízkých teplotách.
Abstrakt EN: The electronic and optical properties of 2H-CuAlO2, including energy bands, density of states (DOS), optical dielectric behaviour, refractive index, absorption coefficient and optical conductivity, have been investigated within the framework of a full-potential linearized augmented plane wave scheme using different potentials. The direct and indirect band gaps for CuAlO2, computed using the Becke–Johnson potential, are estimated at 3.53 eV and 2.48 eV, respectively, which are in better agreement with the experimentally reported band gaps than those previously computed. The origin of energy bands is elucidated in terms of DOS, while the behavior of the imaginary part of the dielectric constant is explained in terms of electronic transitions from valence bands to conduction bands. The computed value of the refractive index is 2.25 (1.94) for light perpendicular (parallel) to the c axis, in concordance with the available values. The overall shape of the spectral distribution for absorption coefficient and optical conductivity is also in accord with the reported data. The investigated thermoelectric properties indicate that CuAlO2 is a p-type semiconductor showing high effectiveness at low temperatures.
Klíčová slova

Zpět

Patička