Přejít k obsahu


Aktuální přístupy ve výuce reálií (na příkladu reálií Ruska)

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Aktuální přístupy ve výuce reálií (na příkladu reálií Ruska). Cizí jazyky, 2016, roč. 59, č. 3, s. 38-44. ISSN: 1210-0811
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Processing of Current Approaches in Teaching of Russian Facts
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje zpracování aktuálních přístupů ve výuce reálií při inovaci učebního portálu www.ruskerealie.zcu.cz. Analyzuje a v návrzích konkrétních lingvodidaktických úloh demonstruje překonání kognitivního modelu výuky reálií coby souhrnu faktů a směřování k rozvoji interkulturní komunikativní kompetence. Vystihuje posuny důrazu od znalostí k dovednostem a postojům, od deskripce k interpretaci, od konceptu Big-C Culture k small-c culture. Pojmenovává některá specifika ve výuce interkulturní dimenze v cizojazyčném vyučování pro ruský jazyk.
Abstrakt EN: This essay The Processing of Current Approaches in Teaching of Russian Facts describes the innovation of the learning portal www.ruskerealie.zcu.cz. It analyzes and, in proposals of specific linguodidactic tasks, demonstrates the overcome of the cognitive model of teaching culture as a summary of the facts and the direction to the development of the intercultural communicative competence. The essay captures shifts of the emphasis from knowledge to skills and attitudes, from a description to an interpretation, from the concept of Big-C Culture to small-c culture. It identifies some of the specifics in teaching of the intercultural dimension in the foreign language teaching of Russian language.
Klíčová slova

Zpět

Patička