Přejít k obsahu


Taxonomie prezentace geodat webovými technologiemi

Citace:
KEPKA, M., ČADA, V. Taxonomie prezentace geodat webovými technologiemi. Geodetický a kartografický obzor, 2016, roč. 62 (104), č. 3, s. 57-64. ISSN: 1805-7446
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Taxonomy of Geodata Portrayal in Web Technologies
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Michal Kepka , Doc. Ing. Václav Čada CSc. ,
Abstrakt CZ: Rozvoj webových technologií ovlivnil též možnosti publikace prostorově lokalizovaných dat v prostředí internetu. Webové aplikace představují jeden z nejčastějších způsobů publikování map a mapových podkladů širokému spektru uživatelů. S rostoucími možnostmi používaných webových technologií roste současně i množství dostupné funkcionality pro aplikace publikující geodata. S rozvojem funkcionality se objevuje otázka, jakým způsobem rozlišovat jednotlivé existující webové mapové aplikace a jak popsat dostupné možnosti používaných nástrojů. V článku byla provedena rešerše používaných technologií pro publikaci mapových podkladů v prostředí internetu, při které bylo zjišťováno množství funkcionality, kterým disponují jednotlivé případy webových aplikací. Na základě shromážděného reprezentativního vzorku byly získány dva výsledky. Byl sestaven seznam kritérií, která představují jednotlivé funkce posuzovaných případů a byla navržena metodika výpočtu klasifikačního čísla, které charakterizuje posuzovaný případ z pohledu dostupné funkcionality. Navržené klasifikační číslo umožňuje rozlišení jednotlivých případů z pohledu obsažených funkcí a zároveň dává možnost přesně definovat funkcionalitu z pohledu terminologie.
Abstrakt EN: Recent development of web technologies has also affected possibilities of spatial data publication in the Internet environment. Web applications are one of the most common methods of publication of maps and other geodata for wide spectrum of users. Increasing of application functionalities for geodata publication is closely connected with increasing capabilities of used web technologies. In connection with functionality development a question becomes apparent how to differentiate existing web map applications and how to describe available capabilities of used tools. Search of web technologies used for geodata publication was performed and available functionality of each case of web applications was investigated. Two results were achieved based on this research. Firstly, list of application characteristics was created representing functionality of each case of web applications. Secondly, methodology of classificatory number calculation was designed that characterizing particular case from functional point of view. Resulting classificatory number enables to distinguish between particular existing web map applications from functional point of view and define application functionality from the terminology point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička