Přejít k obsahu


A Reflexion on the Conflict between the Right to Private Life versus the Right to Personal Data Protection

Citace:
FOREJTOVÁ, M. A Reflexion on the Conflict between the Right to Private Life versus the Right to Personal Data Protection. In European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 70-83. ISBN: 978-80-7552-165-1 , ISSN: 1805-8809
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Reflexion on the Conflict between the Right to Private Life versus the Right to Personal Data Protection
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá popisem právního řešení konkrétního konfliktu mezi právem na ochranu soukromí a právem na ochranu osobních údajů, který přišel z České republiky, ale má dopad na celou Evropskou unii. Nařízení z České republiky na úrovni primárního a sekundárního práva EU je stanovena za účelem snadnější orientaci v problematice. Toto řešení, které je v souladu jak s ústavou a s právem Evropské unie, pokud jde o konflikt základních lidských práv spočívá jak v nalezení skutkové okolnosti případu a především při posouzení rozsahu ochrany pomocí testu proporcionality. Oba Nejvyšší soud ČR a Soudní dvůr EU přispěla k řešení tohoto konfliktu základních lidských práv.
Abstrakt EN: The article deals with the description of the legal solution of a particular confl ict between the right to protection of privacy and the right to personal data protection, which came from the Czech Republic but has an impact on the entire European Union. The regulation from the Czech Republic at the level of the primary and secondary EU law is stated for the purpose of an easier orientation in the issue. The solution, which complies both with the constitution and with the European Union law, with regard to the confl ict of fundamental human rights lies both in finding the facts of the case and above all in assessing the extent of the protection by means of the test of proportionality. Both Nejvyšší soud ČR (the Supreme Court of the Czech Republic) and the Court of Justice of EU contributed to solving this confl ict of fundamental human rights.
Klíčová slova

Zpět

Patička