Přejít k obsahu


Budova Muzea jižního Plzeňska ve třetím rozměru

Citace:
VICHROVÁ, M., ČINČERA, M. Budova Muzea jižního Plzeňska ve třetím rozměru. In Genius loci českého jihozápadu X. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o., 2015. s. 69-77. ISBN: 978-80-87495-14-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Building of the Museum of Southern Pilsner Region in third dimension
Rok vydání: 2015
Místo konání: Blovice
Název zdroje: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Marek Činčera
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku bylo vytvořit 3D model současného stavu budovy Muzea jižního Plzeňska (zámku Hradiště), který bude po dalších úpravách prezentován v nově plánovaných expozicích muzea. Nejprve byla provedena rešerše dostupných podkladů a rekognoskace v terénu. Z výsledků rekognoskace bylo zřejmé, že v daném prostoru nebude možné využít pro měření body stávajících bodových polí. V okolí zámku byla nejprve vybudována, zaměřena a vyrovnána měřická síť. Následoval sběr a zpracování geodat, která byla využita pro tvorbu polohopisného a výškopisného plánu i 3D modelu. Po zpracování naměřených dat byl v programu SketchUp vytvořen 3D model budovy zámku, který byl opatřen texturami. Vzhledem k prostorové členitosti a dispozicím budovy zámku, byl model budovy doplněn o model bezprostředního okolí, tj. byly doplněny křoviny, stromy, cesty, vstupní brána, plot a kašna.
Abstrakt EN: The aim of this paper was to create a 3D model of the current state of building of the Museum of Southern Pilsner Region (Hradiště castle), that will be presented in new expositions of the museum. Firstly, research of available materials and resources was done and reconnaissance in the field. Results of the reconnaissance showed that existing points from geodetic point field cannot be used for following geodetic measurements in given area. Local geodetic network was founded and adjusted around the castle. Secondly, it followed collecting and processing of geodata, that were used for the creation of planimetric and hypsometric plan and same for 3D model. After processing of geodetic data, 3D model of the castle building was created in program SketchUp and that was covered by textures. Given the spatial segmentation and the disposition of the castle building, the model was complemented by the castle's immediate surroundings, e.g. shrubs, trees, paths, entrance gate, fence and fountain were added.
Klíčová slova

Zpět

Patička