Přejít k obsahu


Mykologický výzkum PR Petrovka

Citace:
KOUT, J. Mykologický výzkum PR Petrovka. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda, 2016, roč. 120, č. 2016, s. 1-64. ISSN: 0232-0738
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mycological research in Petrovka Nature reserve
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jiří Kout Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá biodiverzitou hub (makromycetů) v PR Petrovka, která se nachází v západních Čechách (Plzeňský kraj) v České republice. Zjištěné druhy hub vychází převážně z terénního průzkumu lokality v letech 2013–2015. Rezervace je skladbou dvou základních biotopů – podmáčené olšiny a borového lesa. Celkově bylo v PR Petrovka zjištěno 386 druhů hub a 68 navíc z blízkého okolí, u kterých lze výskyt v rezervaci předpokládat na základě shodných biotopů. Potencionální druhová diverzita hub v PR Petrovka tak dosahuje až 454 druhů. Z celkového počtu druhů hub v rezervaci patří 51 k vřeckovýtrusým houbám a 335 k stopkovýtrusým houbám (148 lupenatých, 147 nelupenatých, 12 hřibovitých, 9 břichatkovitých a 19 z bazálních skupin v systému). Z ekologického pohledu převažují saprofytické houby, jak ve skupině vřeckovýtrusých, tak i stopkovýtrusých. Mykologická hodnota sledovaného území je doložena zaznamenáním několika vzácných druhů. Z ochranářského pohledu jsou nejdůležitější dva chráněné druhy: Ascotremella faginea a Russula alnetorum. Z Červené knihy byly nalezeny celkem tři druhy v podmáčené olšině, mimo zmíněných chráněných ještě Lactarius lilacinus. Nejaktuálnější komplexní pohled na vzácné druhy poskytuje Červený seznamu hub České republiky (ČS), z kterého pochází celkem 21 druhů hub zaznamenaných v PR Petrovka.
Abstrakt EN: This paper deals with the biodiversity of fungi (macromycetes) in Petrovka Nature reserve (Plzeň Region), which is located in Western Bohemia in the Czech Republic. Identified species of fungi are mainly based on field research of Petrovka between 2013–2015. Ecosystem of protected reserve consists of two basic biotopes – alder swamp wood and pine forest. In total, there were recorded 386 species of fungi in Petrovka, and 68 in addition from the surrounding area, which can be considered as potential part of fungiflora of this reserve due to the existence of the similar habitats there. So, potential biodiversity of fungi in Petrovka reaches up to 454 species. The total number of detected fungi species in the explored reserve include 51 species Ascomycota and 335 Basidiomycota (148 gilled, 147 aphyllophoroid, 12 boletoid, 9 gasteromycetoid and 19 from basal groups in the system). Overall, saprophytic fungi prevail from an ecological viewpoint, in both groups Ascomycota and Basidiomycota. Mycological value of the monitored area is evidenced by recording of several rare species. From a conservation point of view, two protected species are the most important: Ascotremella faginea and Russula alnetorum. There were found three species from the Red Book in swamp alder part, besides these protected species, additionally Lactarius lilacinus. The most recent comprehensive look at the rare species provides Red list of fungi of the Czech Republic (CS), from which it were recorded 22 species of fungi in Petrovka reserve.
Klíčová slova

Zpět

Patička