Přejít k obsahu


Úzká místa v procesu příjmu materiálu

Citace:
KAMARYT, T., KLEINOVÁ, J. Úzká místa v procesu příjmu materiálu. In Recenzovaný sborník příspěvků. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. s. 89-95. ISBN: 978-80-01-05951-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bottlenecks among the material income process
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká technika - nakladatelství ČVUT
Autoři: Ing. Tomáš Kamaryt , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Klíčovou součástí každého logistického řetězce jsou sklady. Každý sklad lze členit z hlediska pohybu materiálu na vstupní (příjmovou) část, skladovací část (fyzický sklad) a výstupní část (expedici). Fyzický pohyb materiálu (např. vykládka do prostoru příjmu, fyzická kontrola poškození, přebalování a značení, manipulace s materiálem do místa jeho uložení, apod.) je vždy doprovázen administrativními operacemi (např. systémová kontrola dopravce, evidence materiálu do systému, kontrola úplnosti, změny umístění, statusů materiálu, apod.). Dle teorie úzkých míst celý systém je tak efektivní, jak je efektivní jeho nejslabší článek. Tento článek se zabývá jak hmotným, tak nehmotným tokem hodnot ve vstupní části skladovacího systému, identifikuje úzká místa dílčích subprocesů, pro které navrhuje a hodnotí nápravná opatření.
Abstrakt EN: The key part of every supply chain are warehouses. Each warehouose can be analyzed in terms of the material movement in income part a store (physical store) and the output section (expedition). Physical movement of materials is always accompanied by administrative (eg. A system check carrier material accounting system, checking for completeness, location changes, the status of materials, etc.). According to the theory of bottlenecks entire system is as efficient as effective as its weakest segment. The article deals with both tangible and intangible flows in the entrance of the storage systém. It also identifies bottlenecks among the sub processes for which it proposes and evaluates corrective actions.
Klíčová slova

Zpět

Patička