Přejít k obsahu


Biskup soudcem ve své diecézi

Citace:
HRDINA, A. Biskup soudcem ve své diecézi. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 2, s. 7-21. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Bishop – the Judge in His Diocese
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Od nejstarších dob církve byl představený církevní obce – diecézní biskup považován za nositele veškeré jurisdikční moci: zákonodárné, výkonné a soudní. Odpovídá to principu koncentrace moci, který je charakteristický pro hierarchické (tedy ne-demokratické) uspořádání církve. Jak přibývalo jeho úkolů (duchovních i světských) zejména po ediktu milánském, stále ve větší míře musel biskup výkon správní a soudní moci delegovat svým zástupcům (generálnímu vikáři, oficiálovi atd.); pouze moc zákonodárná byla považována za jeho nedelegovatelnou prerogativu a biskup ji musel a dodnes musí vykonávat osobně. Tak tomu bylo až do zcela nedávné minulosti, kdy stávající papež František (alespoň pro proces o nulitu manželství a alespoň pro tzv. zkrácené řízení) svým zákonem opět „vtáhl“ biskupy do vlastního soudního rozhodování.
Abstrakt EN: Since the earliest times of the Church, the superior of the Church community – the diocesan bishop – was considered to be the bearer of all jurisdictional power: legislative, executive, and judicial. This notion reflected the principle of the concentration of power, which is characteristic for the hierarchical (therefore non-democratic) organization of the Church. Later, a bishop had more tasks (spiritual and secular), particularly following the Edict of Milan, and the bishop had to delegate with increasing frequency the exercise of the administrative and judicial power to his deputies (a vicar general, a judicial vicar, etc.); the legislative power was considered to be the only non-delegable prerogative of the bishop, who had – and still has – to exercise the power perso nally. This was the case until only recently, when the current Pope, Pope Francis, “drew” bishops back into judicial decision-making (at least in matters of a nullity of a marriage and at least for so-called abbreviated proceedings).
Klíčová slova

Zpět

Patička