Přejít k obsahu


Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy

Citace:
ČERNÝ, M. Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 5-27. ISSN: 0079-4929
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Origins of Canon law as a separate legal science
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá počátky samostatné vědy kanonického práva ve středověku. Situace příznivá pro rozvoj věd nastala v Evropě na přelomu 11. a 12. století. Nakolik se týká právní vědy, hlavním centrem studia se stala italská Boloň. Nejprve zde zásluhou Irneria dochází k rekonstrukci sbírek římského práva císaře Justiniána, a o několik desetiletí později se ve stejném městě zrodila i samostatná věda kanonického práva, za jejíž počátek je považováno zveřejnění obsáhlého spisu s titulem Concordia discordantium canonum, nazývaného zkráceně podle autora Decretum Gratiani, v letech 1140-1142. Tento spis byl hojně studován a glosován právníky a stal se textem, podle kterého bylo kanonické právo vyučováno. Článek uvádí jména a další stručné informace o nejdůležitějších právnících tohoto období, tzv. dekretistech. Další vývojovou fázi vědy kanonického práva ve středověku představuje období tzv. dekretalistiky, ve kterém se hlavním právním dokumentem stávají papežská rozhodnutí (dekretály), která byla původně sice papežovým rozhodnutím pro jednotlivý případ, ale postupně se stala závazným právem i pro jiné obdobné případy. Papežské dekretály byly vydávány v rozsáhlejších sbírkách, které později spolu s Decretum Gratiani vytvořily až do roku 1917 platící právo katolické církve pod názvem Corpus Iuris Canonici. Článek podává přehled jednotlivých sbírek dekretálů a dále uvádí jména a spisy jednotlivých dekretalistů. Ve 14. století také vrcholí proces vzájemného přibližování se škol zabývajících se právem římským a právem kanonickým, vyjádřený titulem „doktor obojího práva“ – práva kanonického a práva římského. Článek se ve svém závěru zabývá jednou z nejdůležitějších krizových událostí středověku, kdy se znalosti kanonistů výrazným způsobem mohly uplatnit v praxi – při snaze o vyřešení papežského schizmatu na přelomu 14. a 15. století.
Abstrakt EN: The article deals with the beginnings of a separate science of Canon law in the Middle Ages. The situation favorable for the development of science occurred in Europe in the late 11th and 12th century. The main center of study of the legal science was Italian Bologna. Irnerio has reconstructed the collections of Roman law created by Emperor Justinian. Few decades later, in the same city was born the separated science of Canon law. As the origin of Canon law is considered the publication Concordia discordantium canonum, also called by the author Decretum Gratiani, that was published in the years 1140-1142. This writing has been widely studied and glossed by lawyers and became a text that has been used for teaching the Canon law. Article lists the names and brief information about the most important lawyers of the period called Decretists. Another evolutional phase of the Canon Law in the Middle Ages was the period of so-called period of Decretalists in which the main legal document becoming pope's decision (papal edicts), although they ware originally the pope's decision for the individual case, but gradually became binding law for other similar cases. Papal edicts were published in larger collections. Papal edicts with the Decretum Gratiani created the applicable law of the Catholic Church under the name Corpus Juris Canonici, that was valid until 1917. The article gives an overview of the various collections of papal edicts and the names and writings of individual Decretalists. In the 14th century also culminates the process of mutual approaching of the schools involved in the Roman law and Canon law, which process was expressed by the title "doctor of law" - Canon law and Roman law. The article at its end deals with one of the most critical events of the Middle Ages, when knowledge of canonists was significantly put into practice - in the effort of resolving the Papal Schism of the late 14th and 15th centuries.
Klíčová slova

Zpět

Patička