Přejít k obsahu


Diagnostika nehomogenit propojovacích struktur na substrátech pro elektroniku

Citace:
BLECHA, T. Diagnostika nehomogenit propojovacích struktur na substrátech pro elektroniku. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 81 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Discontinuities diagnostic of interconnection structures on substrates for electronics
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Tomáš Blecha Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato habilitační práce se zabývá charakterizací nehomogenit propojovacích struktur na substrátech pro elektroniku a jejich možnými metodami detekce a lokalizace s využitím frekvenční analýzy přenášených signálů. Jsou zde uvedeny výpočty elektrických parametrů těchto nehomogenit, náhradní modely a jejich vliv na přenášené signály. Každá nehomogenita způsobí porušení signálové integrity, která se projeví různými způsoby ve frekvenční a časové oblasti. Podstatná část práce je soustředěna na návrh nedestruktivních metod detekce a lokalizace nehomogenit propojovacích struktur na základě signálové analýzy ve frekvenční a časové oblasti. Tyto analýzy vycházejí z popsaných teoretických předpokladů a jsou základem pro diagnostické metody identifikace nehomogenit. V závěru práce jsou prezentovány výsledky měření odrazových parametrů, spekter přenášených signálů a charakteristických impedancí u testovacích vzorků obsahující různý počet a délku přerušeného a zúženého vedení. Porovnáním těchto výsledků je možné stanovit nejvhodnější metodu frekvenční analýzy k dosažení správné identifikace a lokalizace nehomogenit. Tyto výsledky je možné prakticky využít nejen při detekci nehomogenit přenosových cest na deskách plošných spojů, ale i v jiných aplikacích, jako například hodnocení kvality bondovaných spojů.
Abstrakt EN: This thesis deals with discontinuities characterization of interconnection structures created on substrates and methods for their detection and localization based on the frequency analysis of transmitted signals. In the first part, the electrical parameters calculations of discontinuities, discontinuities equivalent circuits and an influence of discontinuities on transmitted signals are presented. Each discontinuity causes a signal integrity change which is reflected in the frequency and time domain. The substantial part of this thesis is focused on the non-destructive methods for detection and localization of interconnection structures discontinuities based on the signal analysis in the frequency and time domain. These analyses are based on the theoretical hypothesis for the solution of discontinuities electrical parameters and are the base for diagnostic methods of discontinuities identification. In the conclusion, the measurement results of reflection parameters, frequency spectrums of transmitted signals and characteristic impedance values are presented on test samples containing multiple line cracks and width reduction and further length of crack and line width reduction as well. Comparing these results, it is possible to determine the most suitable method of the frequency analysis to obtain reliable identification and localization of discontinuities. These results can be practically used not only for the detection of transmission lines discontinuities on printed circuit boards but in other applications such as the quality assessment of bonded joints as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička