Přejít k obsahu


Sprachen-Kontakt und regionale Schriftsprachlichkeit. Bohemismen im Prager Standarddeutsch um 1920

Citace:
BLAHAK, B. Sprachen-Kontakt und regionale Schriftsprachlichkeit. Bohemismen im Prager Standarddeutsch um 1920. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 2015, roč. 8, č. 2, s. 72-89. ISSN: 1803-4411
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Language contact and regional written language. Bohemisms in Prague standard German around 1920
Rok vydání: 2015
Autoři: Boris Blahak
Abstrakt CZ: Termínem 'pražská němčina' se na počátku 20. století označovaly sociolekty pražských nižších vrstev, které vykazovaly početné české interference. Ve snaze o (sociální) vymezení se německy mluvící pražské měšťanstvo distancovalo od těchto idiomů a kladlo (přehnaně) velký důraz na "čistotu" vlastního komunitního jazyka. Při pohledu do spisů Franze Kafky však narážíme na řadu jevů, které pravděpodobně vycházejí z českého vzoru. Ve výzkumu se pokoušíme objasnit, zda tyto fenomény dokládají i vliv pražských sociolektů na (údajně ohraničený) jazyk vrstvy pražských německých intelektuálů. Za tímto účelem jsou také zkoumány překryvy němčiny spisovatlů Kafkovi blízkých. Pohled na další dobová tištěná média (deníky, slovníky) by měl zodpovědět otázku, zda lze takovéto fenomény doložit z hlediska vývojového dokonce jako regionálně spisovné.
Abstrakt EN: In the early 20th century the term ‘Prague German’ was used to classify the German sociolects which were spoken by the underclasses of Prague containing numerous Czech interferences. Looking for (social) delimitation the German-speaking bourgeoisie of Prague distinguished themselves from these idioms and stressed (in an exaggerating way) the special ‘purity’ of their own group language German. However, when looking into Franz Kafka’s writings one comes across numerous phenomena obviously following Czech patterns. The study tries to clarify whether these phenomena reveal an influence of the Prague sociolects on the (allegedly isolated) language of the Prague German educated classes. For this reason, the German of writers coming from Kafka’s environment is examined for similarities. At the same time shifting focus on other contemporary print media of Prague (newspapers, dictionaries) the question will be answered whether such phenomena diachronically prove to be even part of a regional standard language.
Klíčová slova

Zpět

Patička