Přejít k obsahu


Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace

Citace:
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D., HRUŠKA, Z. Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace. 2. vyd. Praha : Grada publishing a.s., 2016, 232 s. ISBN: 978-80-247-4281-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Accounting 2 - Advanced Applications
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Grada publishing a.s.
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , Ing. Zdeněk Hruška Ph.D.
Abstrakt CZ: Nové vydání praktické pubikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k otázkám, které účetní pracovníky nejčastěji pálí. Hlavní témata jsou vždy nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Obsahem kapitoly jsou specifika účtování jednotlivých typů společností, účtování o finančním majetku, dlouhodobém majetku, leasingu, zásobách, pohledávkách, závazcích, nákladech a výnosech, dále přípravné práce k účetní závěrce a sestavování výkazů finančního účetnictví spolu s výpočtem daně z příjmů s dopadem na ukazatele finanční analýzy.
Abstrakt EN: The new edition of the practical pubikace deals with financial accounting of entrepreneurs. The book is updated, especially with regard to amendments to the legislation in force from 1. 1st. 2016 and also with regard to the law on commercial companies and cooperatives. It is complemented by new information on issues that accounting personnel mostly burns. The main topics are always first briefly introduced theoretically and then applied to a particular example. Contents Chapter specifics of accounting particular types of companies, accounting for financial assets, fixed assets, leasing, inventories, receivables, payables, costs and revenues, as well as preparatory work on the financial statements, and reporting of financial accounting, together with the calculation of income tax impact indicators financial analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička