Přejít k obsahu


Evaluation of Physical and Motor Function in an Aging Population - Methodology Design

Citace:
BUREŠ, M. Evaluation of Physical and Motor Function in an Aging Population - Methodology Design. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland 2016, 2016. s. 839-848. ISBN: 978-3-319-41693-9 , ISSN: 2194-5357
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of Physical and Motor Function in an Aging Population - Methodology Design
Rok vydání: 2016
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer International Publishing Switzerland 2016
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na problémy týkající se degenerativních změn u stárnoucí průmyslové populace. Navrhovaný výzkum se zaměří na měření zručnosti a motorických dovedností, síly stisku a rozsahu pohybů. Článek shrnuje současné výzkumné studie ve výše zmíněných oblastech a formuje metodiku pro nový výzkum. Testy zručnosti budou prováděny pomocí Purdue pegboard testu, Grooved pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro síly stisků bude použit Jamar dynamometru a rozsahy pohybů budou měřeny standardními goniometry. Otázky týkající se pozice při provádění testů, počet opakování, ruční dominance, rozcvičky a přestávek v průběhu měření jsou diskutovány a zodpovězeny. V rámci navrhovaného výzkumu budou vyhodnocovány vzájemné vztahy mezi zručností, sílou a rozsahem pohybů. Výzkum také přinese aktuální normativní data pro evropskou populaci.
Abstrakt EN: The paper is focused on issues regarding degenerative changes in older industrial population. Proposed research will focus on measurement of dexterity and motor skills, hand strength and range of motions. The paper reviews actual research studies in previously mentioned areas and forms a methodology for new research. The dexterity tests will be performed by Purdue Pegboard Test, Grooved Pegboard Test and Complete Minnesota Dexterity Test. For hand grip the Jamar dynamometer will be used and range of motions will be measured by standard goniometers. The questions about testing positions, number of repetitions, hand dominance, warm-ups and breaks during measurements are discussed and answered. Within this proposed research a mutual relation between dexterity, strength a range of motions will be evaluated. Also actual normative data for European population will available.
Klíčová slova

Zpět

Patička