Přejít k obsahu


Geneze, vývoj a opuštění principu dvojího shodného rozsudku v manželských záležitostech

Citace:
HRDINA, A. Geneze, vývoj a opuštění principu dvojího shodného rozsudku v manželských záležitostech. Studia theologica, 2016, roč. 18, č. 2, s. 91-103. ISSN: 1212-8570
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Emergence, Further Development and Abandonment of the Principle of Dual and Coinciding Sentences in the Declaration of the Nullity of Marriage
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá otázkou vzniku a dalšího vývoje povinného dvojího shodného rozsudku (duplex conformis sententia) při prohlášení neplatnosti manželství. Tuto povinnost zavedl papež Benedikt XIV. apoštolskou konstitucí Dei miseratione z roku 1741. Měla předejít příliš benevolentnímu prohlašování neplatnosti manželství církevními soudy. V modifikované podobě ji přejaly i oba západní Kodexy kanonického práva (z roku 1917 i z roku 1983) stejně jako východní Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium). Rezignoval na ni teprve papež František ve svém motu prorio Mitis Iudex (pro Západní církev), resp. v motu proprio Mitis et misericors Iesus (pro katolické církve Východu) s cílem urychlení manželských procesů a umožnění přístupu žadatelů ke svátostem.
Abstrakt EN: The article examines the emergence and further development of the principle of dual and coinciding sentences (sententia conformis duplex) in the declaration of the nullity of marriage. The obligation instituted by Pope Benedict XIV in the Apostolic Constitution Dei miseratione from 1741 should have avoided too benevolent declaration of the nullity of marriage by religious courts. In a modified form, it has been accepted into both Western Codes of Canon Law (of 1917) and 1983, as well as the Eastern Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Pope Francis was the first who resigned to it in his motu proprio Mitis Iudex (for the Wetern Church), respectively Mitis et misericors Iesus (for the Catholic Churches of the East), in order to accelerate the matrimonial processes and enable applicants´ access to the sacraments.
Klíčová slova

Zpět

Patička