Přejít k obsahu


Systematic support for the design of assembly jigs

Citace:
KOPECKÝ, M., DVOŘÁK, J. Systematic support for the design of assembly jigs. In Book of Proceedings of 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o., 2016. s. 87-92. ISBN: 978-80-261-0609-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Systematic support for the design of assembly jigs
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: TYPOS, tiskařské závody, s.r.o.
Autoři: Ing. Martin Kopecký , Ing. Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Racionalizace a optimalizace výrobních procesů přináší u výrobních podniků zvýšení efektivity práce a kvality vyráběných produktů. Pro tyto činnosti dnes existuje velké množství metod a metodik. Mezi hlavní činnosti patří návrh uspořádání pracovišť, toky materiálu ve výrobě, skladové hospodářství a další, kterými se převážně zabývají průmysloví inženýři. Ti navrhnou, jak bude pracoviště vypadat, jaké činnosti se na něm budou vykonávat, kdo je bude vykonávat a další nezbytné aspekty pro správné fungování pracoviště a celého výrobního systému. Nedílnou součástí většiny pracovišť, bez nichž dané pracoviště nemůže fungovat vůbec nebo neefektivně, jsou technické produkty, mezi něž patří především přípravky (montážní, kontrolní, obráběcí aj.), jednoúčelové stroje, manipulátory, nástroje, nářadí a jiné výrobní pomůcky. Konstrukce těchto technických produktů přináší řadu rizik a vyžaduje úzkou spolupráci mezi řadou profesí počínaje konstruktéry, průmyslovými inženýry a konče operátory výroby, kteří s těmito technickými produkty následně pracují. Z široké škály potenciálních technických produktů byly pro tento článek vybrány přípravky, konkrétně přípravky montážní pro výrobní pracoviště. Tento článek je zaměřen na popis metodiky pro návrh těchto přípravků a rizikových analýz spojených s návrhem přípravků. Cílem je, aby jejich nasazení ve výrobním procesu splňovalo všechny potřebné požadavky na takovéto zařízení kladené a operátoři výroby pomocí těchto přípravků montovali kvalitně, rychle a bez chyb potřebné montážní sestavy.
Abstrakt EN: Rationalization and optimization of production processes provides manufacturing enterprises increased work efficiency and quality of products. there are many techniques and methodologies to carry out these activities. The activities include designing the layout of workplaces, material flows during manufacturing, warehousing and so on, which is principally the work of industrial engineers. They design how the workplace will look, what activities will be performed there, who will perform them and other necessary elements for the proper functioning of the workplace and the entire production system. An integral part of most workplaces, without which the workplace cannot work at all, or inefficiently, are technical products, which include primarily jigs (for assembly, inspection, machining, etc.), single purpose machines, manipulators, tools and other manufacturing equipment. Technical design of these products is accompanied by many risks and requires close cooperation between a number of professions, ranging from design engineers, industrial engineers and also the production operators who will subsequently work with these technical products. From a wide range of potential technical products, we decided to investigate jigs, namely assembly jigs for production workstations. This article describes the methodology for the design of these products and the risk analysis associated with their design. The aim is to deploy them in a production process meeting all the necessary requirements for such equipment, and for production operators to use these products for high quality, fast and error-free assembly.
Klíčová slova

Zpět

Patička