Přejít k obsahu


Health prevention of students

Citace:
ŠAFRÁNKOVÁ, Z., HOROVÁ, J., BEJVANČICKÁ, P. Health prevention of students. In IX. Mezinárodní sympozium. Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016. s. 130-130. ISBN: 978-80-7394-600-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Health prevention of students
Rok vydání: 2016
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Mgr. Zuzana Šafránková , PhDr. Jana Horová , PhDr. Petra Bejvančická
Abstrakt CZ: Cíl: Cílem práce je zjistit, jaká je míra osobního zapojení se do preventivních prohlídek u studentů edukativních nelékařských zdravotnických oborů. Mezi tzv. edukativní obory patří obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapeut, Ergoterapeut, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a Zdravotnický záchranář, jejichž absolventi mají ve svých kompetencích uvedenu edukaci pacientů/klientů mimo jiné i za účelem prevence. Dalším cílem bylo zjistit, zda má studovaný obor vliv na dodržování zdravého životního stylu. Metoda práce: Kvantitativní dotazníkové šetření, kterým byla zjišťována míra osobního zapojení studentů v oblasti preventivních prohlídek a dodržování zdravého životního stylu. Zvolen byl záměrný výběr studentů edukativních nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických studií, Západočeské univerzity v Plzni, kteří již absolvovali výuku předmětů týkající se preventivní péče a zdravého životního stylu. Výsledky: Míra zapojení se studentů nelékařských zdravotnických oborů v oblasti prevence je vyšší, než bylo zjištěno v rámci jiných výzkumů u dospělé populace České republiky (necelých 65% vs. méně než 40%). Nebyla prokázána souvislost mezi studovaným oborem a mírou osobního zapojení se do preventivních prohlídek, ale přístup k relevantním informacím během studia a míra zdravotní gramotnosti mohou být faktory ovlivňující vlastní zodpovědnost za své zdraví a úroveň kvality života v pozdějším vyšším věku.
Abstrakt EN: Aim: The goal of this paper is to determine the extent to which students of Paramedic study field participate in preventive healthcare. These so-called fields of education include the following occupations: General Nurse, Midwife, Physiotherapist, Occupational therapist, Public Health Support Officer, and Paramedic. Those, who graduate from these fields, are also qualified to educate patients/clients, among other things for the purposes of prevention. Another goal is to establish whether or not the particular field has any effect on the students’ healthy lifestyle. Method: Quantitative questionnaire survey was chosen to determine the extent to which the students personally participate in preventive healthcare and live healthy lifestyles. The focus group was deliberately chosen as a selection of students of paramedical study fields given at the Faculty of Health Care Studies at the University of West Bohemia who have already passed the subjects dealing with preventive healthcare and healthy lifestyles. Results: The extent to which the students of paramedical study fields participate in prevention was determined to be higher than what was found by other surveys which focused on the adult population of the Czech Republic (a little less than 65% vs. less than 40%). No connection between the studied field and the extent of personal participation in preventive healthcare was discovered. However, the approach to relevant information during the course of studies, along with the degree of medical literacy might serve as factors influencing the students’ responsibility for their own health and their quality of life in later stages of life.
Klíčová slova

Zpět

Patička