Přejít k obsahu


Komunitní péče v porodní asistenci

Citace:
KAŠOVÁ, L., HENDRYCH LORENZOVÁ, E. Komunitní péče v porodní asistenci. In IX. mezinárodní sympozium Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Zdravotně sociální fakulta), 2016. s. 63-67. ISBN: 978-80-7394-600-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Community care in midwifery
Rok vydání: 2016
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Zdravotně sociální fakulta)
Autoři: Mgr. Lucie Kašová , Mgr. Eva Hendrych Lorenzová ,
Abstrakt CZ: Spokojenost s prenatální péčí a s porodem vzrůstá, jsou-li respektována přání rodiček. Poskytování holistické, individuální a respektující péče ženám během těhotenství, porodu a šestinedělí, může být zajištěno pouze tehdy, je-li péče kontinuální. Tedy vedená odborníkem, který doprovází ženu během celého perinatálního období. Takovýmto odborníkem může být komunitní porodní asistentka. Stanovili jsme si dva cíle: zjistit jaké jsou nejčastější důvody žen, které vyhledají komunitní porodní asistentku a analyzovat výhody kontinuální péče během těhotenství, porodu a šestinedělí. Zvolili jsme metodu analýzy dokumentace komunitní porodní asistentky za období leden 2014 – květen 2016. Komunitní porodní asistentku vyhledalo za období 2,5 let celkem 81 žen, z toho 70 žen již v průběhu těhotenství nebo před těhotenstvím. Zájem o péči komunitní porodní asistentky má vzrůstající trend. Ženy, které dosud nerodily, tvoří čtyřicet procent z tohoto počtu. Porodní asistentku vyhledaly především proto, aby získaly informace potřebné k rozhodnutí kde rodit a udělaly si představu o možných přístupech vedení porodu v různých porodnicích. Dále se zajímaly o kojení a péči o novorozence v poporodním období. Šedesát procent tvoří ženy, které mají zkušenost s vlastním porodem, ale další těhotenství, porod nebo poporodní období chtějí prožít jinak, obvykle aktivněji. Dá se říct, že byly z nějakého důvodu nespokojené. Padesát procent všech těhotných, které navštívily porodní asistentku, si přály její přítomnost u porodu. Projevily přání kontinuální péče. Převažujícím důvodem je důvěra a osobní profesionální vztah mezi klientkou a komunitní porodní asistentkou.
Abstrakt EN: Satisfaction with prenatal care and childbirth increases if mothers wishes respected. Providing holistic, personalized and respectful care to women during pregnancy, childbirth and the postpartum period can be ensured only if it is continuous care. Thus, led by an expert who accompanies the woman during the perinatal period. Such an expert can be a community midwife. We have set two goals: to find out what are the most common reasons women seek community midwife and analyze the advantages of continuous care during pregnancy, childbirth and postpartum. We chose the method of analysis, documentation of community midwife for the period January 2014 - May 2016. The community midwife sought for a period of 2.5 years, a total of 81 women, 70 women already during pregnancy or before pregnancy. Interest in community midwifery care is a growing trend. Women who have not yet given birth, forming forty percent of that number. Midwife sought primarily to obtain information needed to decide where to give birth, and made an impression on possible approaches to labor management in various hospitals. Furthermore interested about breastfeeding and newborn care in the postpartum period. Sixty percent are women, who have experience of their birth, but another pregnancy, childbirth or the postpartum period they want to live differently, usually more active. We could say that they were dissatisfied for any reason. Fifty percent of all pregnant women who visited the midwife wished her presence at childbirth. Expressed desire for continuity of care. The main reason is the confidence of professional and personal relationship between the client and the community midwife.
Klíčová slova

Zpět

Patička