Přejít k obsahu


Psychometrické ověření české verze Škály vnímaného stresu

Citace:
KOHOUT, J., BRABCOVÁ, D. Psychometrické ověření české verze Škály vnímaného stresu. Vernířovice, okres Šumperk, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , Mgr. Dana Brabcová Ph.D.
Abstrakt CZ: Problematice stresu je věnována značná pozornost. Proto je třeba mít k dispozici jednoduchý a přitom spolehlivý nástroj umožňující stanovit aktuální hladinu stresu. Cílem tohoto příspěvku je představit standardizaci české verze Škály vnímaného stresu vyvinuté původně Cohenem v roce 1983, která je ve světovém měřítku nejpopulárnějším nástrojem užívaným v této souvislosti. Dotazník obsahující 10 položek byl nejprve přeložen do češtiny v souladu s obecnými standardy pro překlad výzkumných nástrojů. Poté bylo realizováno šetření zahrnující celkem 358 respondentů. Statistické zpracování zahrnovalo mimo jiné i stanovení vnitřní konzistence dotazníku, explorativní a rovněž konfirmativní faktorovou analýzu. Česká verze dotazníku vykazovala vysokou míru vnitřní konzistence, když Cronbachovo alfa bylo 0,871. KMO kritérium testující vhodnost dat z hlediska faktorové analýzy dosáhlo rovněž vysoké hodnoty 0,891, přičemž u žádné z položek nebyla tato hodnota menší než 0,84. Explorativní faktorová analýza s rotací faktorů metodou Oblimin jednoznačně potvrdila dvoufaktorovou strukturu dotazníku (dělení na pozitivně a negativně formulované položky) preferovanou i v originální verzi. Konfirmativní faktorová analýza pak ukázala, že uvedený dvoufaktorový model dosahuje výborných výsledků v absolutních i relativních indexech shody modelu s daty stejně jako v indexech vystihujících úspornost modelu. Byla zjištěna rovněž významná korelace mezi uvedenou škálou a celkovým skórem dotazníku MHQ měřícím náchylnost k neuroticismu, což naznačuje vysokou souběžnou validitu nástroje. Česká verze Škály vnímaného stresu je reliabilním a validním nástrojem umožňujícím měření aktuální hladiny vnímaného stresu, která může najít uplatnění ve výzkumných studiích i v praxi. Meze její využitelnosti budou předmětem dalšího zkoumání.
Klíčová slova

Zpět

Patička